Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
AVALUACIÓ DE SOROLL, VIBRACIONS I RADIACIONS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura: Ruido, vibraciones y radiaciones supone una continuación de la asignatura Higiene industrial II en la que se amplían los conceptos introducidos, profundizando en los temas más habituales en el ámbito industrial dentro de la prevención de riesgos laborales: ruido, vibraciones y radiaciones no ionizantes.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Comprendre i tenir capacitat crítica de les diverses relacions entre les condicions de treball i la salut, els riscos i els danys que se'n deriven, a més de saber prevenir i protegir.
 • CG14 : Conèixer la legislació i les normatives específiques de la prevenció de riscos laborals, a més de les responsabilitats en aquesta matèria i saber assessorar sobre això, amb capacitat per a aplicar les normes de prevenció a supòsits fàctics.
 • CG2 : Conèixer els sistemes de notificació d'accidents de treball i malalties professionals, a més de la normativa i documentació d'aquests.
 • CG4 : Aprendre a identificar, avaluar i controlar els riscos laborals, que, en general, poden classificar-se com a elèctrics, químics, físics, biològics, ergonòmics i psicosocials, amb especial incidència en els sectors de producció més significatius. Conèixer, a més, les diverses tècniques de prevenció de riscos laborals i saber aplicar-les.
 • CG8 : Conèixer i saber seleccionar els equips de protecció individual i les proteccions col·lectives que es poden usar per a controlar els riscos i saber aplicar les disposicions mínimes de seguretat i salut per a l'ús pels treballadors dels equips de treball.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Conèixer els principals riscos higiènics emergents i les tècniques d'avaluació i control d'aquests.
 • CE13 : Conèixer els principals riscos higiènics i les tècniques d'avaluació i control específiques en els sectors més representatius del País Valencià: agricultura, indústria del calçat, tèxtil, joguet, ceràmica, indústria del metall, hostaleria i altres serveis.
 • CE17 : Conèixer les tècniques de control dels aspectes agressius de l'ambient de treball: soroll, il·luminació, ambient tèrmic, vibracions.
 • CE9 : Conèixer i saber les tècniques d'avaluació i control dels agents físics, principalment soroll, vibracions, ambient tèrmic, radiacions òptiques artificials i camps electromagnètics.

 

Competències transversals

 • CT1 : Ser capaç de comunicar-se correctament, tant oralment com per escrit, en l'àmbit disciplinar.
 • CT2 : Capacitat d'anàlisi i síntesi i d'organització i planificació.
 • CT3 : Capacitat per a resoldre problemes i per a prendre decisions.
 • CT4 : Tenir capacitat per a treballar en equips de la mateixa disciplina o interdisciplinaris.
 • CT5 : Tenir capacitat raonar críticament, fent prevaldre els valors ètics i d'integritat intel·lectual en la pràctica professional i incloent-hi els valors d'igualtat.
 • CT6 : Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom.
 • CT7 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant acadèmics com professionals, i d'adoptar procediments basats en criteris de qualitat i sostenibilitat en l'activitat professional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber analitzar críticament les relacions entre condicions de treball i salut, a més dels riscos i danys que se'n deriven i la prevenció i protecció.
 • Saber aplicar les bases estadístiques aplicades a la prevenció de riscos laborals.
 • Saber notificar accidents de treball i malalties professionals, la normativa i la documentació.
 • Saber identificar, avaluar i controlar els riscos laborals.
 • Investigar, analitzar i avaluar el risc relatiu a les malalties professionals.
 • Saber seleccionar els equips de protecció individual i les proteccions col·lectives que es poden usar per a controlar els riscos.
 • Saber aplicar les disposicions mínimes de seguretat i salut per a usar els equips de treball.
 • Saber aplicar les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.
 • Saber controlar els riscos físics.
 • Saber assessorar en relació amb la legislació i les normatives específiques de la prevenció de riscos laborals, a més de les responsabilitats en aquesta matèria.
 • Saber aplicar les diverses tècniques de prevenció de riscos laborals.
 • Saber aplicar les mesures i els mitjans adequats per a prevenir accidents i pal·liar-ne les conseqüències.
 • Saber aplicar les tècniques d'avaluació i control dels agents físics, principalment soroll, vibracions, ambient tèrmic, radiacions òptiques artificials i camps electromagnètics.
 • Saber aplicar les tècniques de selecció i avaluació dels equips de protecció individual, especialment davant del risc higiènic.
 • Saber aplicar la tècniques d'avaluació i control dels principals riscos emergents.
 • Saber identificar els principals riscos higiènics i aplicar les tècniques d'avaluació i control específiques en els sectors valencians més representatius: agricultura, indústria del calçat, tèxtil, joguet, ceràmica, indústria del metall, hostaleria i altres serveis.
 • Saber aplicar les tècniques de control dels aspectes agressius de l'ambient de treball: soroll, il·luminació, ambient tèrmic, vibracions.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Saber analizar críticamente las diferentes relaciones entre condiciones de trabajo y salud, así como con los riesgos y daños derivados de los mismos y su prevención y protección
Saber aplicar las bases estadísticas aplicadas a la prevención de riesgos laborales.
Saber notificar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, su normativa y su documentación
Saber identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales
Investigar, analizar y evaluar el riesgo relativo a las enfermedades profesionales
Saber seleccionar los equipos de protección individual y las protecciones colectivas que se pueden usar para controlar los riesgos
Saber aplicar las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
Saber aplicar las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
Saber controlar los riesgos físicos
Saber asesorar en relación a la legislación y normativas específicas de la prevención de riesgos laborales, así como las responsabilidades en esta materia
Saber aplicar las diferentes técnicas de prevención de riesgos laborales
Saber aplicar las medidas y los medios adecuados para prevenir que ocurran accidentes y paliar sus consecuencias
Saber aplicar las técnicas de evaluación y control de los agentes físicos, principalmente: ruido, vibraciones, ambiente térmico, radiaciones ópticas artificiales, campos electromagnéticos
Saber aplicar las técnicas de selección y evaluación de los equipos de protección individual, especialmente frente al riesgo higiénico
Saber aplicar la técnicas de evaluación y control de los principales riesgo emergentes.
Saber identificar los principales riesgos higiénicos y aplicar las técnicas de evaluación y control específicas en los sectores más representativos de la Comunidad Valenciana: agricultura, industria del calzado, textil, juguete, cerámica, industria del metal, hostelería y otros servicios.
Saber aplicar las técnicas de control de los aspectos agresivos del ambiente de trabajo: ruido, iluminación, ambiente térmico, vibraciones

 

 

Dades generals

Codi: 12312
Professor/a responsable:
BROCAL FERNANDEZ, FRANCISCO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix