Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HIGIENE INDUSTRIAL II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

En esta asignatura se introducen los fundamentos de la evaluación de riesgos laborales por exposición a contaminantes físicos. Se tratan los fundamentos físicos de los principales contaminantes, contexto legal, efectos para el organismo, metodologías de actuación, actividades con riesgos físicos y fundamentos de las técnicas de medición, de valoración, y de control por exposición a contaminantes físicos. Todos los conceptos se abordan desde un punto de vista práctico y aplicado al ámbito laboral.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Comprendre i tenir capacitat crítica de les diverses relacions entre les condicions de treball i la salut, els riscos i els danys que se'n deriven, a més de saber prevenir i protegir.
 • CG11 : Conèixer la normativa, els riscos i les exigències específiques sobre residus tòxics i perillosos.
 • CG14 : Conèixer la legislació i les normatives específiques de la prevenció de riscos laborals, a més de les responsabilitats en aquesta matèria i saber assessorar sobre això, amb capacitat per a aplicar les normes de prevenció a supòsits fàctics.
 • CG2 : Conèixer els sistemes de notificació d'accidents de treball i malalties professionals, a més de la normativa i documentació d'aquests.
 • CG3 : Saber realitzar l'anàlisi estadística d'accidents i malalties professionals.
 • CG4 : Aprendre a identificar, avaluar i controlar els riscos laborals, que, en general, poden classificar-se com a elèctrics, químics, físics, biològics, ergonòmics i psicosocials, amb especial incidència en els sectors de producció més significatius. Conèixer, a més, les diverses tècniques de prevenció de riscos laborals i saber aplicar-les.
 • CG8 : Conèixer i saber seleccionar els equips de protecció individual i les proteccions col·lectives que es poden usar per a controlar els riscos i saber aplicar les disposicions mínimes de seguretat i salut per a l'ús pels treballadors dels equips de treball.

 

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Conèixer els principals riscos higiènics i les tècniques d'avaluació i control específiques en els sectors més representatius del País Valencià: agricultura, indústria del calçat, tèxtil, joguet, ceràmica, indústria del metall, hostaleria i altres serveis.
 • CE17 : Conèixer les tècniques de control dels aspectes agressius de l'ambient de treball: soroll, il·luminació, ambient tèrmic, vibracions.
 • CE9 : Conèixer i saber les tècniques d'avaluació i control dels agents físics, principalment soroll, vibracions, ambient tèrmic, radiacions òptiques artificials i camps electromagnètics.

 

Competències transversals

 • CT1 : Ser capaç de comunicar-se correctament, tant oralment com per escrit, en l'àmbit disciplinar.
 • CT2 : Capacitat d'anàlisi i síntesi i d'organització i planificació.
 • CT3 : Capacitat per a resoldre problemes i per a prendre decisions.
 • CT4 : Tenir capacitat per a treballar en equips de la mateixa disciplina o interdisciplinaris.
 • CT5 : Tenir capacitat raonar críticament, fent prevaldre els valors ètics i d'integritat intel·lectual en la pràctica professional i incloent-hi els valors d'igualtat.
 • CT6 : Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom.
 • CT7 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant acadèmics com professionals, i d'adoptar procediments basats en criteris de qualitat i sostenibilitat en l'activitat professional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber analitzar críticament les relacions entre condicions de treball i salut, a més dels riscos i danys que se'n deriven i la prevenció i protecció.
 • Saber aplicar les bases estadístiques aplicades a la prevenció de riscos laborals.
 • Saber notificar accidents de treball i malalties professionals, a més de la normativa i la documentació.
 • Saber identificar, avaluar i controlar els riscos laborals.
 • Saber investigar, analitzar i avaluar el risc relatiu a les malalties professionals.
 • Saber seleccionar els equips de protecció individual i les proteccions col·lectives per a controlar els riscos.
 • Saber aplicar les disposicions mínimes de seguretat i salut per a usar els equips de treball.
 • Saber aplicar les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.
 • Saber controlar els riscos físics.
 • Saber assessorar en relació amb la legislació, les normatives específiques de la prevenció de riscos laborals i les responsabilitats en aquesta matèria.
 • Saber aplicar les diverses tècniques de prevenció de riscos laborals.
 • Saber aplicar les mesures i els mitjans adequats per a prevenir accidents i pal·liar-ne les conseqüències.
 • Saber aplicar les tècniques d'avaluació i control dels agents físics, principalment soroll, vibracions, ambient tèrmic, radiacions òptiques artificials i camps electromagnètics.
 • Saber aplicar les tècniques de selecció i avaluació dels equips de protecció individual, especialment davant del risc higiènic.
 • Saber identificar els principals riscos higiènics i aplicar les tècniques d'avaluació i control específiques en els sectors més representatius del País Valencià: agricultura, indústria del calçat, tèxtil, joguet, ceràmica, indústria del metall, hostaleria i altres serveis.
 • Saber aplicar les tècniques de control dels aspectes agressius de l'ambient de treball: soroll, il·luminació, ambient tèrmic, vibracions.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Saber analizar críticamente las diferentes relaciones entre condiciones de trabajo y salud, así como con los riesgos y daños derivados de los mismos y su prevención y protección
Saber aplicar las bases estadísticas aplicadas a la prevención de riesgos laborales.
Saber notificar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, su normativa y su documentación
Saber identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales
Saber investigar, analizar y evaluar el riesgo relativo a las enfermedades profesionales
Saber seleccionar los equipos de protección individual y las protecciones colectivas que se pueden usar para controlar los riesgos
Saber aplicar las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
Saber aplicar las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
Saber controlar los riesgos físicos
Saber asesorar en relación a la legislación y normativas específicas de la prevención de riesgos laborales, así como las responsabilidades en esta materia
Saber aplicar las diferentes técnicas de prevención de riesgos laborales
Saber aplicar las medidas y los medios adecuados para prevenir que ocurran accidentes y paliar sus consecuencias
Saber aplicar las técnicas de evaluación y control de los agentes físicos, principalmente: ruido, vibraciones, ambiente térmico, radiaciones ópticas artificiales, campos electromagnéticos
Saber aplicar las técnicas de selección y evaluación de los equipos de protección individual, especialmente frente al riesgo higiénico
Saber identificar los principales riesgos higiénicos y aplicar las técnicas de evaluación y control específicas en los sectores más representativos de la Comunidad Valenciana: agricultura, industria del calzado, textil, juguete, cerámica, industria del metal, hostelería y otros servicios.
Saber aplicar las técnicas de control de los aspectos agresivos del ambiente de trabajo: ruido, iluminación, ambiente térmico, vibraciones

 

 

Dades generals

Codi: 12310
Professor/a responsable:
ORTUÑO SANCHEZ, MANUEL FRANCISCO
Crèdits ECTS: 3,50
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 2,10

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix