Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura está enmarcada dentro de la materia de Seguridad en el trabajo, dentro del plan de estudios del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales.

En ella se aplicará lo estudiado en las asignaturas de Seguridad en el trabajo I y II al sector de la construcción. Por lo tanto, es muy importante que el estudiante haya asimilado sus conocimientos y que los tenga en cuenta para poder abordar esta asignatura.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Comprendre i tenir capacitat crítica de les diverses relacions entre les condicions de treball i la salut, els riscos i els danys que se'n deriven, a més de saber prevenir i protegir.
 • CG4 : Aprendre a identificar, avaluar i controlar els riscos laborals, que, en general, poden classificar-se com a elèctrics, químics, físics, biològics, ergonòmics i psicosocials, amb especial incidència en els sectors de producció més significatius. Conèixer, a més, les diverses tècniques de prevenció de riscos laborals i saber aplicar-les.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer les singularitats del sector de la construcció i saber identificar i avaluar riscos, determinar i supervisar proteccions col·lectives, equips de protecció individual, seguretat en equips de treball i instal·lacions i procediments de treball segurs específics.
 • CE2 : Conèixer els diversos agents que intervenen en el sector de la construcció, a més de les possibles modalitats d'organització de l'activitat preventiva en aquest sector.

 

Competències transversals

 • CT1 : Ser capaç de comunicar-se correctament, tant oralment com per escrit, en l'àmbit disciplinar.
 • CT2 : Capacitat d'anàlisi i síntesi i d'organització i planificació.
 • CT3 : Capacitat per a resoldre problemes i per a prendre decisions.
 • CT4 : Tenir capacitat per a treballar en equips de la mateixa disciplina o interdisciplinaris.
 • CT5 : Tenir capacitat raonar críticament, fent prevaldre els valors ètics i d'integritat intel·lectual en la pràctica professional i incloent-hi els valors d'igualtat.
 • CT6 : Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom.
 • CT7 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant acadèmics com professionals, i d'adoptar procediments basats en criteris de qualitat i sostenibilitat en l'activitat professional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber analitzar críticament les relacions entre condicions de treball i salut, a més dels riscos i danys que se'n deriven i la prevenció i protecció.
 • Saber identificar, avaluar i controlar els riscos laborals.
 • Ser capaç d'avaluar els riscos i aplicar les mesures de control específiques dels sectors de producció més significatius.
 • Estar capacitat per a conèixer i saber controlar els riscos elèctrics.
 • Saber aplicar les tècniques de prevenció de riscos laborals.
 • Conéixer les singularitats del sector de la construcció i saber identificar i avaluar riscos, a més de determinar i supervisar proteccions col·lectives, equips de protecció individual, seguretat en equips de treball i instal·lacions i procediments de treball segurs i específics.
 • Conéixer de la normativa legal específica al sector de la construcció.
 • Conéixer els diversos agents que intervenen en el sector de la construcció i les possibles modalitats d'organització de l'activitat preventiva.
 • Saber aplicar les mesures i els mitjans adequats per a prevenir accidents i pal·liar-ne les conseqüències.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

Identificación, análisis y control de riesgos laborales en obras de construcción.

 

Conocer los equipos de protección individual y las protecciones colectivas que se pueden usar para evitar o reducir los riesgos en las obras de construcción, así como sus requisitos.

 

Conocer las características técnicas específicas de los equipos de trabajo más frecuentes en las obras de construcción para que sean seguros.

 

Saber aplicar los conocimientos sobre la materia a casos prácticos.

 

 

 

Dades generals

Codi: 12307
Professor/a responsable:
ANDUJAR MONTOYA, MARIA DOLORES
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix