Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura está englobada dentro de la formación básica en prevención de riesgos laborales para dar a conocer al estudiante cuál es la organización de la prevención a nivel de la administración y a nivel empresarial, así como los diferentes modelos de sistemas de gestión de la prevención que se pueden plantear y la gestión en sectores epecíficos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG17 : Conèixer l'organització de la prevenció en l'administració i l'empresa.
 • CG18 : Saber aplicar sistemes de gestió de la prevenció de riscos laborals en general i, concretament, en sectors especials.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Conèixer els diversos agents que intervenen en el sector de la construcció, a més de les possibles modalitats d'organització de l'activitat preventiva en aquest sector.

 

Competències transversals

 • CT1 : Ser capaç de comunicar-se correctament, tant oralment com per escrit, en l'àmbit disciplinar.
 • CT2 : Capacitat d'anàlisi i síntesi i d'organització i planificació.
 • CT3 : Capacitat per a resoldre problemes i per a prendre decisions.
 • CT4 : Tenir capacitat per a treballar en equips de la mateixa disciplina o interdisciplinaris.
 • CT5 : Tenir capacitat raonar críticament, fent prevaldre els valors ètics i d'integritat intel·lectual en la pràctica professional i incloent-hi els valors d'igualtat.
 • CT6 : Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom.
 • CT7 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant acadèmics com professionals, i d'adoptar procediments basats en criteris de qualitat i sostenibilitat en l'activitat professional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Tindre un ampli coneixement de l'organització de la prevenció a escala de l'administració i empresarial.
 • Saber aplicar sistemes de gestió de la prevenció de riscos laborals a escala general i, en concret, a sectors especials.
 • Tindre un ampli coneixement dels diversos agents que intervenen en el sector de la construcció, a més de les possibles modalitats d'organització de l'activitat preventiva.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer los diferentes organismos y entidades de prevención de riesgos laborales, así como las diferentes posibilidades de organización de la prevención en la empresa.

Saber planificar y gestionar la prevención de riesgos laborales en una empresa, así como elaborar un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales.

Conocer las necesidades específicas de gestión de la prevención en sectores específicos.

Saber aplicar los conceptos de economía de la prevención.

 

 

Dades generals

Codi: 12302
Professor/a responsable:
GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 2,40

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix