Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FORMACIÓ EN COMUNICACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La eficacia de la actividad preventiva en las empresas se asienta en tres pilares:

1) En la organización interna de la empresa: es decir, en el modo en que una empresa dispone de sus medios para evitar la existencia de riesgos en la seguridad y en la salud de las personas que trabajan;

2) En la formación: como conjunto organizado de aprendizaje de las personas que están en la empresa, para facilitar el desarrollo de todas las tareas de cada ocupación, sin que éstas generen lesiones o pérdida de la salud, y,

3 ) En la comunicación: Como proceso por el que se transfiere, de manera correcta, una idea de la mente de una persona a la mente de otra.La asignatura de formación en comunicación tiene como objetivo la profundización en la organización interna de la empresa, incidiendo en la gestión de conflictos, en la formación de formadores y en el conocimiento y la utilización de técnicas y canales para lograr una correcta comunicación.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG15 : Saber aplicar plans i programes d'accions formatives i conèixer les tècniques educatives necessàries per a això.
 • CG16 : Conèixer i saber aplicar les tècniques de comunicació, informació i negociació.

 

Competències transversals

 • CT1 : Ser capaç de comunicar-se correctament, tant oralment com per escrit, en l'àmbit disciplinar.
 • CT2 : Capacitat d'anàlisi i síntesi i d'organització i planificació.
 • CT3 : Capacitat per a resoldre problemes i per a prendre decisions.
 • CT4 : Tenir capacitat per a treballar en equips de la mateixa disciplina o interdisciplinaris.
 • CT5 : Tenir capacitat raonar críticament, fent prevaldre els valors ètics i d'integritat intel·lectual en la pràctica professional i incloent-hi els valors d'igualtat.
 • CT6 : Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer la importància de la formació com a instrument estratègic dins del marc de la prevenció de riscos laborals.
 • Saber analitzar les necessitats formatives
 • Saber desenvolupar i aplicar programes formatius.
 • Conéixer els diversos canals i tipus de comunicació.
 • Saber establir sistemes de comunicació i informació eficaços.
 • Conéixer les principals tècniques de negociació, per tal de millorar les relacions entre el tècnic i els agents de les empreses en què exerceixen la seua funció.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

• Conocer la importancia de la formación como instrumento estratégico dentro del marco de la prevención de riesgos laborales.

• Saber realizar análisis de necesidades formativas

• Saber diseñar, desarrollar y aplicar programas formativos.

• Conocer los diferentes canales y tipos de comunicación.

• Saber establecer sistemas de comunicación e información eficaces.

• Conocer las principales técnicas de negociación con el fin de mejorar las relaciones entre el técnico y los agentes de las empresas en las que ejercen su función.

 

 

 

Dades generals

Codi: 12301
Professor/a responsable:
SURIA MARTINEZ, RAQUEL
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0,27
  Crèdits pràctics: 0,13
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: PSICOLOGIA SOCIAL
  Crèdits teòrics: 0,53
  Crèdits pràctics: 0,27

Estudis en què s'imparteix