Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LOGÍSTICA I TRANSPORT DE MERCADERIES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

La sociedad contemporánea se materializa en espacios cada vez más complejos en los que la logística y el transporte de mercancías se convierten en piezas clave de la competitividad, en una economía totalmente globalizada.

La asignatura explica el funcionamiento y modelos de gestión de los modos de transporte de mercancías (terrestre, marítimo y aéreo, así como la combinación de los mismos y sus instalaciones (transporte intermodal) y su aplicación en el ámbito de la logística, en todos sus niveles, tanto internacional como en su fase última, la logística en entornos urbanos.

Se explican las bases del diseño de redes y nodos logísticos, así como los fundamentos de los procedimientos para el diseño de dichas redes y el diseño de plataformas intermodales de mercancías.

La asignatura se complementa con lecturas de libros o textos para su comentario de manera individual, realización de supuestos prácticos, y un trabajo a realizar durante el curso, basado en la planificación y diseño de una plataforma intermodal de tamaño medio, en grupos

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • G01 : Capacitació cientificotècnica i metodològica per al reciclatge continu de coneixements i l'exercici de les funcions professionals d'assessoria, anàlisi, disseny, càlcul, projecte, planificació, direcció, gestió, construcció, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • G02 : Comprensió dels múltiples condicionaments de caràcter tècnic, legal i de la propietat que es plantegen en el projecte d'una obra pública i capacitat per a establir-hi diverses alternatives vàlides, triar-ne l'òptima i plasmar-la adequadament, preveient els problemes de la construcció i emprant els mètodes i tecnologies més adequats (tradicionals i innovadors), amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia i afavorir el progrés i un desenvolupament de la societat sostenible i respectuós amb el medi ambient.
 • G03 : Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer de camins, canals i ports.
 • G04 : Coneixement de la història de l'enginyeria civil i capacitació per a analitzar i valorar les obres públiques en particular i la construcció en general.
 • G05 : Coneixement de la professió d'enginyer de camins, canals i ports i de les activitats que es poden realitzar en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • G06 : Coneixement per a aplicar les capacitats tècniques i gestores en activitats de R+D+i dins de l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • G07 : Capacitat per a planificar, projectar, inspeccionar i dirigir obres d'infraestructures de transports terrestres (carreteres, ferrocarrils, ponts, túnels i vies urbanes) o marítims (obres i instal·lacions portuàries).
 • G10 : Capacitat per a realitzar estudis de planificació territorial, del medi litoral, de l'ordenació i defensa de costes i dels aspectes mediambientals relacionats amb les infraestructures.
 • G12 : Capacitat per a planificar, dissenyar i gestionar infraestructures, a més de mantenir-les, conservar-les i explotar-les.
 • G14 : Capacitat de realització d'estudis, plans d'ordenació territorial i urbanisme i projectes d'urbanització.
 • G15 : Capacitat per a avaluar i condicionar mediambientalment les obres d'infraestructures en projectes, construcció, rehabilitació i conservació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE01 : Capacitat per a abordar i resoldre problemes matemàtics avançats d'enginyeria, des del plantejament del problema fins al desenvolupament de la formulació i la implementació en un programa d'ordinador, i, en particular, capacitat per a formular, programar i aplicar models analítics i numèrics avançats de càlcul, projecte, planificació i gestió, a més de capacitat per a interpretar els resultats obtinguts, en el context de l'enginyeria civil.
 • CE02 : Comprensió i domini de les lleis de la termomecànica dels medis continus i capacitat per a aplicar-les en àmbits propis de l'enginyeria, com ara la mecànica de fluids, la mecànica de materials, la teoria d'estructures, etc.
 • CE10 : Coneixements de l'enginyeria i planificació del transport, de les funcions i maneres de transport, del transport urbà, de la gestió dels serveis públics de transport, de la demanda, dels costos, de la logística i del finançament de les infraestructures i els serveis de transport.
 • CE11 : Capacitat per a analitzar i diagnosticar els condicionants socials, culturals, ambientals i econòmics d'un territori, com també per a realitzar projectes d'ordenació territorial i planejament urbanístic des de la perspectiva d'un desenvolupament sostenible.
 • CE12 : Capacitat de planificació, gestió i explotació d'infraestructures relacionades amb l'enginyeria civil.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser original en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT01 : Capacitat de pensament creatiu per a desenvolupar mètodes nous i originals.
 • CT02 : Capacitat de treball en equip.
 • CT03 : Capacitat per a comunicar-se en contextos internacionals.
 • CT04 : Capacitat per a contribuir al futur desenvolupament de l'enginyeria de camins, canals i ports.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

La asignatura fomentará el estudio y planificación de modelos de gestión y de diseños de infraestructuras a través de análisis multivariante, basados en datos reales y actuales. De este modo, la asignatura propiciará la habilidad del el alumno para la búsqueda y análisis de información real y su tratamiento.

Los objetivos específicos de la asignatura vinculados a nuevos conocimientos a adquirir con la misma, son los siguientes:

 

 • Entender el funcionamiento de los diferentes modos de transporte (carretera, ferrocarril, marítimo, aéreo), su desarrollo histórico y su situación actual
 • Entender y analizar las interrelaciones entre los diferentes modos de transporte, en función de las variables geográficas, sociales, económicas y de las necesidades logísticas de los centros de producción industrial y los centros de consumo.
 • Un acercamiento a las nuevas tendencias, y a la futura evolución de los medios actuales de transporte y de las nuevas posibilidades en desarrollo e investigación (sistemas automáticos)
 • Conocer la importancia de la logística en el actual marco global y económico, tanto en costes como en elemento indispensable para el comercio mundial. 
 • Conocer los diferentes modelos de análisis de las redes logísticas, tanto analíticos como matemáticos, y sus fundamentos
 • Entender, analizar y practicar, los sistemas de logística urbana actuales y en desarrollo, estudiando diversos casos prácticos en varias ciudades del mundo.
 • Aprender el proceso de planificación previa, dentro de las competencias del Ingeniero de Caminos, y diseño posterior, de una instalación intermodal o una plataforma logística, tanto en sus elementos internos, como en los condicionantes externos (accesos, suministros de servicios, etc.), en su especificidad.

 

 

Dades generals

Codi: 49430
Professor/a responsable:
CASTAÑO CANO, MANUEL
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: URBANÍSTICA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix