Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MÈTODES TEÒRICS I EXPERIMENTALS EN QUÍMICA FÍSICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura se oferta como optativa por parte del máster; sin embargo, la docencia está ofertada por una universidad que no es la de ALICANTE. Los contenidos de la guía docente se encuentran disponibles en la dirección

https://web.ua.es/es/ecyt/documentos/plan/uco-metodos-teoricos-y-experimentales-en-quimica-fisica.pdf

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquirir habilitats de recerca i ser capaç de concebre, dissenyar, portar a la pràctica i adoptar un procés substancial de recerca amb serietat acadèmica.
 • CG2 : Desenvolupar inquietud per l'excel·lència.
 • CG5 : Comprendre la sistemàtica dels principis, els fonaments i les aplicacions de l'electroquímica.
 • CG6 : Conèixer les possibilitats tecnològiques i científiques que l'electroquímica té en diversos àmbits.
 • CG7 : Dominar les metodologies teòriques i experimentals emprades en la recerca electroquímica.
 • CG8 : Tenir destresa en l'aplicació de diverses metodologies en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius.
 • CG9 : Utilitzar amb destresa la bibliografia científica i les bases de patents.

 

Competències transversals

 • CT1 : Tenir habilitats relacionades amb les eines informàtiques, les tecnologies de la informació i la comunicació i l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació).
 • CT2 : Tenir habilitats de comunicació oral i escrita en espanyol. Ser capaç d'elaborar i defensar projectes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre els mecanismes de polimerització electroquímica. Aplicar aquests mecanismes a la generació de materials a mesura de les aplicacions desitjades.
 • Conèixer el comportament electroquímic dels nous materials orgànics electroactivos i biomiméticos (polímer, ions i dissolvent).
 • Aprendre el tractament teòric dels nous elèctrodes moleculars tridimensionals.
 • Entendre la naturalesa faràdica de les noves propietats biomiméticas per a poder aplicar-les al desenvolupament de dispositius.
 • Comprendre el funcionament dels nous dispositius que imiten òrgans d'éssers vius. Aprendre a construir-los, dissenyar-los i quantificar les seues magnituds analitzant el mercat que s'està iniciant i explorant les possibilitats de crear noves empreses.
 • Saber construir, caracteritzar i aplicar sensors químics i biosensores.
 • Saber els avantatges, limitacions i possibilitats dels sensors químics, electroquímics i biosensores.
 • Saber localitzar, processar i comunicar informació relativa a sensors químics, electroquímics i biosensores.
 • Ser capaç de comprendre una base conceptual amb referència a les piles de combustible que permeta identificar la terminologia i els fonaments propis de cadascuna dels tipus de piles sota estudi.
 • Ser capaç de comprendre el disseny i dels mecanismes electroquímics que subjauen en dispositius de pila de combustible.
 • Adquirir coneixements relacionats amb l'estat de l'art dels dispositius i dels factors a resoldre en els temes actuals d'I+D.
 • Ser capaç d'analitzar i descriure les diferents reaccions involucrades en els processos sota estudi.
 • Ser capaç d'analitzar, dimensionar i dissenyar sistemes d'acumulació d'energia per a aplicacions relacionades amb sistemes de transport i/o mobilitat i sistemes de xicotet consum.
 • Posseir capacitat per a iniciar investigacions-desenvolupaments en els diferents camps de l'acumulació d'energia.
 • Aprendre la cristal·lografia, nomenclatura i termodinàmica de les superfícies.
 • Comprendre el fenomen de l'Electrocatálisis i els materials en els quals es produeix i les seues aplicacions.
 • Conèixer els processos electroquímics que es donen en semiconductors.
 • Ser capaç d'aplicar els principis de l'electroquímica de semiconductors en aplicacions mediambientals i de generació d'energia.
 • Conèixer el funcionament de les piles de combustible hidrogen/oxigen.
 • Ser capaç d'identificar els paràmetres que caracteritzen l'electrocatálisis de la reacció d'oxidació d'hidrogen i reducció d'oxigen.
 • Ser capaç de dissenyar i construir un sensor d'un sol ús per a diferents aplicacions.
 • Saber valorar la viabilitat d'utilitzar un sensor d'un sol ús a través dels seus paràmetres de qualitat.
 • Ser capaç de realitzar l'anàlisi de projectes energètics i la seua viabilitat a través del coneixement de les bases del disseny i dimensionament dels sistemes energètics i costos econòmics.
 • Conèixer la tecnologia energètica actual, les seues limitacions, les restriccions ambientals i les perspectives de futur.
 • Conèixer la normativa específica existent per a garantir l'obligada estandardització i controls de qualitat i les línies futures d'I+D en el camp de l'energia.
 • Aprendre estratègies d'aprofitament dels recursos energètics i analitzar el seu rendiment.
 • Entendre i conèixer els processos físics involucrats en la conversió de l'energia fotovoltaica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 48838
Professor/a responsable:
CLIMENT PAYA, VICTOR JOSE
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 0,16
Càrrega no presencial: 2,44

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 0,16
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix