Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MACROMOLÈCULES: ESTRUCTURA I PROPIETATS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Esta asignatura se oferta como optativa por parte del máster; sin embargo, la docencia está ofertada por una universidad que no es la de ALICANTE. Los contenidos de la guía docente se encuentran disponibles en la dirección

http://web.ua.es/es/ecyt/documentos/plan/umu-macromoleculas-estructura-y-propiedades.pdf

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquirir habilitats de recerca i ser capaç de concebre, dissenyar, portar a la pràctica i adoptar un procés substancial de recerca amb serietat acadèmica.
 • CG2 : Desenvolupar inquietud per l'excel·lència.
 • CG3 : Ser capaç d'analitzar, sintetitzar i avaluar idees noves i complexes amb esperit crític.

 

Competències transversals

 • CT1 : Tenir habilitats relacionades amb les eines informàtiques, les tecnologies de la informació i la comunicació i l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació).
 • CT2 : Tenir habilitats de comunicació oral i escrita en espanyol. Ser capaç d'elaborar i defensar projectes.

 

Competencias específicas particulares optativas

 • CE15 : Dominar els conceptes de transferència electrònica electroquímica.
 • CE16 : Adquirir el coneixement sobre les tècniques recents en l'estudi de processos de transferència de càrrega.
 • CE17 : Conèixer els materials i les estructures de l'aprofitament de l'energia solar per a la generació d'hidrogen.
 • CE50 : Coneix els conceptes, principis i models teòrics que regeixen el comportament dels materials amb funcionalitat química i dels processos catalítics.
 • CE51 : Conèixer els processos catalítics per a la producció d'energia neta i l'eliminació de contaminants del medi ambient.
 • CE52 : Conèixer els mètodes i les tècniques més importants en síntesi i caracterització de catalitzadors.
 • CE53 : Disposar d'un coneixement avançat de mètodes de càlcul electrònic ab initio per a determinar l'estructura molecular.
 • CE54 : Conèixer i manejar els mètodes basats en la teoria del funcional de la densitat.
 • CE55 : Saber aplicar tècniques de modelització i simulació de sistemes químics basades en els mètodes de dinàmica browniana, dinàmica molecular i de Montecarlo.
 • CE56 : Conèixer els procediments que permeten la resolució analítica o numèrica de les equacions que regeixen els processos cineticodifusius.
 • CE57 : Ser capaç d'entendre les principals teories sobre el coneixement científic avançat en àrees de la química fina.
 • CE58 : Adquirir els coneixements necessaris per a raonar i predir la relació entre estructura i propietats de les macromolècules.
 • CE59 : Saber analitzar la possible variabilitat conformacional dels sistemes macromoleculars en relació amb les propietats estacionàries i dinàmiques que presenten.
 • CE60 : Tenir un coneixement bàsic de les propietats reològiques dels sistemes macromoleculars.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 48827
Professor/a responsable:
MONTIEL LEGUEY, VICENTE
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,72
Crèdits pràctics: 0,48
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: UNIVERSITAT DE MÚRCIA
  Àrea: UNIVERSITAT DE MÚRCIA
  Crèdits teòrics: 0,72
  Crèdits pràctics: 0,48
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix