Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GESTIÓ DE RISCOS FINANCERS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Gestión de Riesgos Financieros se sitúa en el segundo cuatrimestre del Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresa MBA (4,5 ECTS). La materia de Gestión Financiera y Contable, de la que forma parte la asignatura de Gestión de Riesgos Financieros, se completa con las asignaturas Fianzas Empresariales (1º cuatrimestre, 5 ECTS), Contabilidad para Directivos (1º cuatrimestre, 5 ECTS), Análisis y Valoración de Empresas (2º cuatrimestre, 4,5 ECTS) y Gestión Integral de Activos y Pasivos (2º cuatrimestre, 4,5 ECTS).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a dominar els coneixements teòrics i la terminologia de cada matèria d'estudi i saber aplicar aquests coneixements de forma integrada a situacions reals.
 • CG4 : Capacitat per a cercar informació de diverses fonts, analitzar-la, avaluar-ne la rellevància i validesa i adaptar-la al context.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Domini avançat de les tècniques que permeten fer la gestió economicofinancera d'una empresa.
 • CE2 : Capacitat per a conduir la realització d'estudis interns que requerisquen un ampli coneixement en diverses àrees funcionals o una gran habilitat tècnica per a emprar fonts o metodologies complexes.
 • CE8 : Habilitat per a diagnosticar, des d'un punt de vista avançat, la situació econòmica i financera de l'empresa, a més de planificar i controlar les operacions d'inversió i finançament empresarial.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'assignatura se centra en l'estudi dels mercats de derivats, com a eina eficaç per a la gestió de riscos. Es tracta de donar a l'alumnat les eines necessàries per a saber el producte derivat necessari per a gestionar un determinat risc i fer-ne correctament la gestió.

 • Conéixer els riscos que es poden assumir.
 • Entendre què és un futur i un mercat a termini (forward), a més de la diferència entre els dos.
 • Entendre què és una opció i en què es diferencia dels futurs i forwards.
 • Entendre què és una permuta financera (swap), una permuta amb límit superior (cap) i una permuta amb límit inferior (floor).
 • Utilitzar aquests derivats en operacions de cobertura i d'especulació.
 • Conéixer el funcionament dels mercats organitzats en què es negocien aquest tipus de productes financers.
 • Saber que els preus de les opcions han de complir uns límits i unes interrelacions determinades.
 • Ser conscient del gran risc que comporta especular amb aquesta classe de productes.
 • Entendre què són els productes estructurats, què ofereixen als inversors i com es construeixen.
 • Conéixer els models per a valorar aquests derivats i dominar-ne l'ús.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Conocer los distintos riesgos que se pueden asumir.
- Entender qué es un futuro y un forward, así como la diferencia entre ambos.
- Entender qué es una opción, así como su diferencia respecto a los Futuros/Forwards.
- Entender que es un swap, un cap y floor.
- Saber cómo utilizar estos derivados en operaciones de cobertura y de especulación.
- Conocer el funcionamiento de los mercados organizados donde se negocian este tipo de productos financieros.
- Conocer los factores que influyen en el precio de una opción
- Saber que los precios de las opciones deben de cumplir unos límites y unas relaciones determinadas entre ellas.
- Ser consciente del gran riesgo que conlleva especular con este tipo de productos
- Conocer los distintos modelos de valoración existentes para valorar estos derivados y dominar su utilización.

 

 

Dades generals

Codi: 48216
Professor/a responsable:
FORNER RODRIGUEZ, CARLOS
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Àrea: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix