Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANÀLISI I VALORACIÓ D'EMPRESES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Análisis y valoración de empresas aplica el análisis de estados contables y otros recursos de economía financiera y contabilidad al diagnóstico de la situación económica financiera de las empresas y la agregación de las mismas.Tras el análisis, se abordan los sistemas de predicción de quiebras y se presentan los métodos de valoración de empresas

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG11 : Capacitat d'utilitzar eines informàtiques i tecnologies de la comunicació.
 • CG4 : Capacitat per a cercar informació de diverses fonts, analitzar-la, avaluar-ne la rellevància i validesa i adaptar-la al context.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a valorar la idoneïtat de projectes d'inversió i del finançament més adequats per als objectius de l'organització.
 • CE11 : Capacitat per a fer informes d'alt rigor tècnic sobre la situació economicofinancera d'una organització, a partir dels estats comptables, i per a prendre decisions empresarials fonamentats en la interpretació d'aquests.
 • CE8 : Habilitat per a diagnosticar, des d'un punt de vista avançat, la situació econòmica i financera de l'empresa, a més de planificar i controlar les operacions d'inversió i finançament empresarial.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de fer una cerca exhaustiva d'informació per a analitzar la situació de l'empresa, amb especial incidència en la informació sectorial i d'empreses competidores.
 • Elaborar una sèrie d'indicadors de l'empresa, d'empreses competidores i del sector a què pertany, a fi de prendre decisions que n'asseguren la rendibilitat i solvència, a més de la supervivència a llarg termini.
 • Ser capaç de fer informes d'opinió sobre la situació econòmica i financera de l'empresa.
 • Ser capaç de predir el fracàs empresarial (insolvència).
 • Ser capaç de valorar globalment una empresa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Ser capaz de realizar un proceso exhaustivo de búsqueda de la información que permita analizar la situación de la empresa, con especial incidencia en la búsqueda de información sectorial y de empresas competidoras.
Elaboración de una serie de indicadores de la empresa, de empresas competidoras y del sector al que pertenece la empresa que permitan tomar decisiones que aseguren la rentabilidad y solvencia de la empresa así como su supervivencia a largo plazo.
Ser capaz de realizar informes de opinión sobre la situación económica-financiera de la empresa.
Ser capaz de predecir el fracaso empresarial (insolvencia) con antelación a que se produzca el mismo.
Ser capaz de valorar una empresa en su globalidad.

 

 

Dades generals

Codi: 48214
Professor/a responsable:
WANDEN-BERGHE LOZANO, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Àrea: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix