Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I COMPETITIVITAT EMPRESARIAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Siguiendo las recomendaciones de la Quality Assurance Agency for Higher Education,este programa de estudios tiene la característica de ser un programa generalista quepretende ofrecer una visión amplia, analítica e integrada de la dirección yadministración de empresas. De esta forma será posible que los alumnos que locursen tengan un conocimiento relevante y demostrable acerca de las organizaciones,el contexto externo en el que se encuentran y la forma de enfrentarse a él.En concreto, en esta asignatura el alumno tendrá la posibilidad de profundizar en elconocimiento de la dirección estratégica de la empresa a través del estudio de algunasherramienta básicas para aumentar la competitividad de la empresa y para la toma dedecisiones estratégicas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a dominar els coneixements teòrics i la terminologia de cada matèria d'estudi i saber aplicar aquests coneixements de forma integrada a situacions reals.
 • CG10 : Capacitat de comunicar-se de forma efectiva, tant oralment com per escrit, i de presentar públicament idees o informes davant un conjunt de persones o un tribunal.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG3 : Capacitat de raonament crític.
 • CG4 : Capacitat per a cercar informació de diverses fonts, analitzar-la, avaluar-ne la rellevància i validesa i adaptar-la al context.
 • CG5 : Capacitat per a treball en equip i desenvolupar-hi amb eficàcia diversos rols, a més d'assumir funcions de lideratge si cal.
 • CG7 : Tenir visió estratègica i innovadora.
 • CG8 : Prendre decisions i resoldre problemes en entorns complexos.
 • CG9 : Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a analitzar l'entorn econòmic i empresarial, amb eines avançades de diagnòstic, i per a interpretar-lo i determinar l'impacte que pot tenir sobre les decisions de l'empresa.
 • CE2 : Capacitat per a conduir la realització d'estudis interns que requerisquen un ampli coneixement en diverses àrees funcionals o una gran habilitat tècnica per a emprar fonts o metodologies complexes.
 • CE3 : Capacitat per a dissenyar, implantar i avaluar estratègies per a empreses, que els permeten aconseguir avantatges competitius sostenibles en el temps, en funció de les seues peculiaritats.
 • CE6 : Capacitat per a prendre decisions en l'àmbit de l'empresa en general i, en particular, en totes les àrees funcionals des d'una perspectiva global i comprenent els efectes de les decisions adoptades.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aprofundir en el coneixement dels conceptes, les tècniques i les eines d'anàlisi estratègica externa i interna.
 • Tindre un coneixement avançat per a dissenyar estratègies competitives i corporatives que puguen aplicar les empreses.
 • Usar elements de suport estratègic per a implantar una estratègia d'empresa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 - Profundizar en el conocimiento de los conceptos, técnicas y herramientas de análisis estratégico externo e interno
- Alcanzar un conocimiento avanzado para el diseño de estrategias competitivas y corporativas que pueden aplicar las empresas.
- Manejar de los elementos de soporte estratégico necesarios para implantar una estrategia en la empresa.

 

 

Dades generals

Codi: 48205
Professor/a responsable:
MARCO LAJARA, BARTOLOME
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix