Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
COMPTABILITAT PER A DIRECTIUS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La misión de la contabilidad directiva consiste en hacer comprensible un análisis en términos económicos, sociales y medioambientales para la toma de decisiones. De este modo, mediante la utilización de los datos contables de la empresa y su presentación en los modelos establecidos se trata de dotar a los directivos de herramientas capaces de mejorar la toma de decisiones.  Actualmente la elaboración de la información financiera y la no financiera son elementos referenciales en la toma de decisiones. Por todo ello, pretendemos estudiar diferentes métodos, técnicas o herramientas vinculadas a la Contabilidad Directiva, desde un enfoque fundamentalmente  práctico. Los conocimientos adquiridos  deberían servir de soporte para la resolución de problemas y el proceso de toma de decisiones. En definitiva, se pretende que los estudiantes sean capaces de utilizar la información financiera y no financiera que suministra la contabilidad para realizar diagnósticos de su situación y poder tomar decisiones, tanto a corto plazo como a largo plazo, incluyendo la ejecución de la estrategia y su control.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a dominar els coneixements teòrics i la terminologia de cada matèria d'estudi i saber aplicar aquests coneixements de forma integrada a situacions reals.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a cercar informació de diverses fonts, analitzar-la, avaluar-ne la rellevància i validesa i adaptar-la al context.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a valorar la idoneïtat de projectes d'inversió i del finançament més adequats per als objectius de l'organització.
 • CE11 : Capacitat per a fer informes d'alt rigor tècnic sobre la situació economicofinancera d'una organització, a partir dels estats comptables, i per a prendre decisions empresarials fonamentats en la interpretació d'aquests.
 • CE8 : Habilitat per a diagnosticar, des d'un punt de vista avançat, la situació econòmica i financera de l'empresa, a més de planificar i controlar les operacions d'inversió i finançament empresarial.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

La missió de la comptabilitat directiva és fer comprensible una anàlisi en termes econòmics dels costos i ingressos de l'empresa, fent ús de les variables externes i internes de l'empresa. Així, mitjançant la utilització de les dades comptables de l'empresa, es tracta de dotar els directius d'eines per a millorar la presa de decisions. Actualment entre altres usos, complementa la comptabilitat financera i pretén estudiar diferents mètodes, tècniques o eines vinculades a la comptabilitat directiva, des d'un enfocament fonamentalment pràctic. Els coneixements adquirits haurien de servir de suport per resoldre problemes i prendre decisions.

En definitiva, es pretén que l'alumnat siga capaç d'utilitzar la informació financera que subministra la comptabilitat, per a fer diagnòstics economicofinancers i poder prendre decisions, tant a curt termini com a llarg termini, incloent l'execució i el control de l'estratègia.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objetivos que figuran en la ficha de la asignatura La misión de la contabilidad directiva consiste en hacer comprensible un análisis en términos económicos, sociales y medioambientales para la toma de decisiones. De este modo, mediante la utilización de los datos contables de la empresa y su presentación en los modelos establecidos se trata de dotar a los directivos de herramientas capaces de mejorar la toma de decisiones.  Actualmente la elaboración de la información financiera y la no financiera son elementos referenciales en la toma de decisiones. Por todo ello, pretendemos estudiar diferentes métodos, técnicas o herramientas vinculadas a la Contabilidad Directiva, desde un enfoque fundamentalmente  práctico. Los conocimientos adquiridos  deberían servir de soporte para la resolución de problemas y el proceso de toma de decisiones. En definitiva, se pretende que los estudiantes sean capaces de utilizar la información financiera y no financiera que suministra la contabilidad para realizar diagnósticos de su situación y poder tomar decisiones, tanto a corto plazo como a largo plazo, incluyendo la ejecución de la estrategia y su control.

 

 

Dades generals

Codi: 48204
Professor/a responsable:
FERNANDEZ DAZA, ELISEO
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Àrea: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix