Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTICA TRIBUTÀRIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Saber intervenir como abogado en los procedimientos tributarios asumiendo la defensa jurídica del contribuyente y demás obligados tributarios, en concreto asesorando en los procedimientos de gestión, recaudación, inspección, sancionador y de revisión en materia tributaria.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Ser capaç d'obtenir i seleccionar la informació i les fonts rellevants per a resoldre problemes, elaborar estratègies d'actuació i assessorar clients.
 • CG3 : Adquirir els instruments per a poder planificar, ordenar i canalitzar activitats de manera que s'eviten, tant com siga possible, els imprevistos, es prevegen eventuals problemes i se n'anticipen les solucions.
 • CG4 : Contemplar en conjunt i tenir en compte els diversos aspectes i les implicacions en diferents temes de les decisions i opcions adoptades, a més de saber triar o aconsellar les més convenients dins de l'ètica, la legalitat i els valors de la convivència social.
 • CG5 : Saber treballar en equips professionals i multiprofessionals amb eficàcia i eficiència, reproduint contextos reals i aportant i coordinant els coneixements propis amb els d'altres branques i intervinents.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Tenir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibiliten aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant, a la qual s'enfronten els advocats per a evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats o l'exercici professional davant tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament.
 • CE10 : Desenvolupar destreses i habilitats per a elegir l'estratègia correcta per a defensar els drets dels clients, tenint en compte les exigències dels diversos àmbits de la pràctica professional.
 • CE13 : Saber exposar oralment i per escrit fets i extraure'n argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari a qui s'adrecen i, si cal, d'acord amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 • CE15 : Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals que faciliten l'exercici de la professió d'advocat en les relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.
 • CE3 : Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
 • CE4 : Conèixer les diverses tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber intervindre com a advocat en els procediments tributaris i assumir la defensa jurídica del contribuent i altres obligats tributaris.
 • Donar assessorament quant als drets i deures dels obligats tributaris davant la hisenda pública.
 • Conéixer i assessorar sobre les conseqüències tributàries del tràfic jurídic privat.
 • Conéixer les especialitats dels procediments tributaris respecte al procediment comú: deures d'informació i col·laboració, notificacions, caducitat, prescripció.
 • Saber donar assessorament i dirigir els procediments de gestió tributària (declaracions i autoliquidacions, verificació de dades, comprovació de valors).
 • Saber dirigir la defensa del contribuent en un procediment d'inspecció.
 • Saber donar assessorament i dirigir els procediments de recaptació (compensació, ajornaments i fraccionaments), a més de defensar el contribuent en un procediment de constrenyiment.
 • Saber defensar el contribuent en un procediment sancionador tributari.
 • Saber dirigir els principals procediments de revisió en matèria tributària.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

 

 

Dades generals

Codi: 12338
Professor/a responsable:
NUÑEZ GRAÑON, MARIA MERCEDES
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 2,40

Departaments amb docència

 • Dep.: DISCIPLINES ECONÒMIQUES I FINANCERES
  Àrea: DRET FINANCER I TRIBUTARI
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix