Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTICA DEL DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

La asignatura tiene por objeto profundizar en aspectos que no han podido ser tratados en el Grado y/o que merecen un análisis detenido por su importancia, centrando el interés en las cuestiones que constituyen el temario de la “especialidad jurídica laboral” de la prueba de evaluación para la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado.

Para ello, los contenidos de la asignatura se estructuran en sesiones dedicadas al estudio de una o dos cuestiones en las que se impartirá docencia basada en casos prácticos, análisis de jurisprudencia y/o casos secuenciados. Con carácter general, la clase comenzará con una breve introducción del tema a tratar para pasar al análisis de las cuestiones objeto de estudio. Para poder seguir adecuadamente las clases del Master, será preciso que el alumno acuda a las sesiones con un conocimiento básico del tema a tratar y, en su caso, habiendo realizado los trabajos previos que el profesor haya indicado.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Ser capaç d'obtenir i seleccionar la informació i les fonts rellevants per a resoldre problemes, elaborar estratègies d'actuació i assessorar clients.
 • CG2 : Elaborar i manejar els escrits, informes i procediments d'actuació idonis per als problemes suscitats.
 • CG4 : Contemplar en conjunt i tenir en compte els diversos aspectes i les implicacions en diferents temes de les decisions i opcions adoptades, a més de saber triar o aconsellar les més convenients dins de l'ètica, la legalitat i els valors de la convivència social.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Tenir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibiliten aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant, a la qual s'enfronten els advocats per a evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats o l'exercici professional davant tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament.
 • CE10 : Desenvolupar destreses i habilitats per a elegir l'estratègia correcta per a defensar els drets dels clients, tenint en compte les exigències dels diversos àmbits de la pràctica professional.
 • CE3 : Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
 • CE4 : Conèixer les diverses tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Saber resoldre conflictes d'interessos en l'àmbit laboral, tant judicialment com extrajudicialment. Saber assessorar i dirigir un cas en matèria d'acomiadament individual i col·lectiu. Saber intervindre com a advocat en litigis en matèria de seguretat social i en reclamació de quantitat i de reconeixement de drets. Saber resoldre les controvèrsies en les relacions col·lectives.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Saber resolver conflictos de intereses en el ámbito habitual laboral, tanto judicial como extrajudicialmente. Saber asesorar y dirigir un caso en materia de despido individual y colectivo. Saber intervenir como abogado en litigios en materia de Derecho del Trabajo (individual y colectivo) y en materia de Derecho de la Seguridad Social. Saber resolver las controversias en las relaciones colectivas.

 

 

Dades generals

Codi: 12336
Professor/a responsable:
VIQUEIRA PEREZ, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,00
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Àrea: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix