Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTICA PENAL I PENITENCIÀRIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Tras cursar la carrera de Derecho e iniciar el alumno/a la práctica del Derecho, existe una cierta brecha entre los contenidos eminentemente teóricos propios de la carrera y la necesidad de buscar la solución de problemas concretos aplicando tales conocimientos como algo propio de la actividad como letrado.

Mediante esta asignatura, se pretende hacer ver al estudiante que los conocimientos teóricos son el único medio de obtener soluciones prácticas adecuadas y, por ello, se pretende hacer uso de los casos prácticos para iluminar los conceptos teóricos que permiten dar una solución a los casos prácticos.

Ello permite, además, realizar un repaso de los conceptos generales de la Parte General, poniendo de manifiesto la utilidad de cada uno de ellos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Ser capaç d'obtenir i seleccionar la informació i les fonts rellevants per a resoldre problemes, elaborar estratègies d'actuació i assessorar clients.
 • CG2 : Elaborar i manejar els escrits, informes i procediments d'actuació idonis per als problemes suscitats.
 • CG6 : Ser capaç de prendre decisions individuals i de participar activament en la presa de decisions col·lectives.
 • CG8 : Ser capaç de destriar la informació contradictòria i d'elaborar un judici crític sobre aquesta.
 • CG9 : Saber preparar i comunicar casos, problemes o situacions i de plantejar i defensar possibles solucions, mitjançant diverses tècniques d'exposició (oral, escrita, presentacions, etc.).

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Tenir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibiliten aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant, a la qual s'enfronten els advocats per a evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats o l'exercici professional davant tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament.
 • CE10 : Desenvolupar destreses i habilitats per a elegir l'estratègia correcta per a defensar els drets dels clients, tenint en compte les exigències dels diversos àmbits de la pràctica professional.
 • CE13 : Saber exposar oralment i per escrit fets i extraure'n argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari a qui s'adrecen i, si cal, d'acord amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 • CE2 : Conèixer les tècniques dirigides a esbrinar i establir els fets en els diversos tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
 • CE3 : Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
 • CE4 : Conèixer les diverses tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'alumnat ha de ser capaç de redactar els escrits i recursos necessaris per a dur a terme la tramitació ordinària d'un procés penal, tant en la fase declarativa, des de la incoació de les actuacions, com en la fase d'execució. A partir dels casos pràctics i els escrits, l'alumnat ha d'estar en disposició, igualment, d'analitzar amb la suficient perspectiva un procediment penal, a fi de dissenyar l'estratègia per a defensar els interessos del client i conéixer els escrits que ha de formular en cada moment.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Competencias Generales del Título (CG)
Ser capaces de obtener y de seleccionar la información y las fuentes relevantes para la resolución de problemas, la elaboración de estrategias de actuación y el asesoramiento a clientes.
Elaborar y manejar los escritos, informes y procedimientos de actuación más idóneos para los problemas suscitados.
Ser capaz de tomar decisiones individuales y de participar activamente en la toma de decisiones colectivas.
Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma.
Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas técnicas de exposición -oral, escrita, presentaciones, etc.Competencias específicas (CE)
Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o conflicto en relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones de asesoramiento.
Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos tipos de procedimiento, especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales.
Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e internacionales.
Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional.
Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional.
Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental.

Competencias Básicas y del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior)
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Objetivos Generales (español)
El alumno deberá ser capaz de realizar los escritos y recursos precisos para llevar a cabo la tramitación ordinaria de un proceso penal, tanto en la fase declarativa, desde la incoación de las actuaciones, como en la fase de ejecución. A partir de los casos prácticos realizados y de los escritos redactados, el alumno debe estar en disposición, asimismo, de analizar con la suficiente perspectiva un procedimiento penal para diseñar la estrategia que debe seguir para la defensa de los intereses de su cliente y conocer los diferentes escritos que debe formular en cada momento

 

 

Dades generals

Codi: 12334
Professor/a responsable:
MOYA FUENTES, MARIA DEL MAR
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET PENAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix