Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTICA MERCANTIL ESPECIALITZADA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Esta asignatura se centra en la puesta en práctica de los conocimientos teóricos adquiridos durante el grado en Derecho en materia mercantil. En particular, en los aspectos relativos a la constitución y funcionamiento de las sociedades mercantiles; los relacionados con la propiedad industrial, publicidad y competencia; y sobre los aspectos de mayor relevancia práctica en el ámbito de la negociación mercantil. En cuanto al sentido y ubicación en el plan de estudios, la asignatura se ubica en el primer curso, en el primer semestre, dentro del Módulo II “Práctica Civil y Mercantil”.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Ser capaç d'obtenir i seleccionar la informació i les fonts rellevants per a resoldre problemes, elaborar estratègies d'actuació i assessorar clients.
 • CG2 : Elaborar i manejar els escrits, informes i procediments d'actuació idonis per als problemes suscitats.
 • CG3 : Adquirir els instruments per a poder planificar, ordenar i canalitzar activitats de manera que s'eviten, tant com siga possible, els imprevistos, es prevegen eventuals problemes i se n'anticipen les solucions.
 • CG4 : Contemplar en conjunt i tenir en compte els diversos aspectes i les implicacions en diferents temes de les decisions i opcions adoptades, a més de saber triar o aconsellar les més convenients dins de l'ètica, la legalitat i els valors de la convivència social.
 • CG8 : Ser capaç de destriar la informació contradictòria i d'elaborar un judici crític sobre aquesta.
 • CG9 : Saber preparar i comunicar casos, problemes o situacions i de plantejar i defensar possibles solucions, mitjançant diverses tècniques d'exposició (oral, escrita, presentacions, etc.).

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Tenir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibiliten aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant, a la qual s'enfronten els advocats per a evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats o l'exercici professional davant tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament.
 • CE10 : Desenvolupar destreses i habilitats per a elegir l'estratègia correcta per a defensar els drets dels clients, tenint en compte les exigències dels diversos àmbits de la pràctica professional.
 • CE13 : Saber exposar oralment i per escrit fets i extraure'n argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari a qui s'adrecen i, si cal, d'acord amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 • CE14 : Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.
 • CE15 : Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals que faciliten l'exercici de la professió d'advocat en les relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.
 • CE2 : Conèixer les tècniques dirigides a esbrinar i establir els fets en els diversos tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
 • CE3 : Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
 • CE4 : Conèixer les diverses tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.
 • CE8 : Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber dirigir l'estratègia idònia en l'assessorament i la defensa del client en la negociació mercantil.
 • Saber assessorar en la constitució de societats.
 • Saber intervenir en els processos d'intervenció d'adopció de decisions en el si de societats.
 • Saber assessorar i dirigir la defensa jurídica en matèria de propietat industrial, publicitat comercial i normes de competència.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21


• Saber dirigir la estrategia idónea en el asesoramiento y la defensa del cliente en la negociación mercantil.
• Saber asesorar en la constitución de sociedades.
• Saber intervenir en los procesos de intervención de adopción de decisiones en el seno de sociedades.
• Saber asesorar y dirigir la defensa jurídica en materia de propiedad industrial, publicidad comercial y normas de competencia

 

 

Dades generals

Codi: 12332
Professor/a responsable:
GALLEGO SANCHEZ, ESPERANZA
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 2,40

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Àrea: DRET MERCANTIL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix