Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTICA CIVIL ESPECIALITZADA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

La presente asignatura ofrece al alumnado una visión completa y eminentemente práctica del Derecho civil patrimonial y del Derecho de familia y sucesiones. Se estudian tanto cuestiones relativas a la teoría general del contrato como a los contratos en particular, con especial incidencia en la compraventa inmobiliaria y los arrendamientos urbanos. También se analiza con detalle el sector específico del Derecho civil integrado por las normas reguladoras de la propiedad horizontal y el Derecho inmobiliario registral. Por lo que se refiere al Derecho de familia y sucesiones, se incide en cuestiones tan relevantes como las situaciones de crisis matrimonial y las medidas y efectos de las mismas, los regímenes económico-matrimoniales y su liquidación, los principios y reglas que rigen la sucesión por causa de muerte y las particularidades propias de la sucesión testamentaria. Por último, se hace referencia a la cooperación judicial internacional en materia civil.

Con el estudio de esta asignatura desde un punto de vista eminentemente práctico se contribuye a la formación integral del alumnado proporcionándole los instrumentos necesarios para resolver o, al menos, redirigir problemas jurídicos relacionados con su profesión.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Ser capaç d'obtenir i seleccionar la informació i les fonts rellevants per a resoldre problemes, elaborar estratègies d'actuació i assessorar clients.
 • CG2 : Elaborar i manejar els escrits, informes i procediments d'actuació idonis per als problemes suscitats.
 • CG3 : Adquirir els instruments per a poder planificar, ordenar i canalitzar activitats de manera que s'eviten, tant com siga possible, els imprevistos, es prevegen eventuals problemes i se n'anticipen les solucions.
 • CG4 : Contemplar en conjunt i tenir en compte els diversos aspectes i les implicacions en diferents temes de les decisions i opcions adoptades, a més de saber triar o aconsellar les més convenients dins de l'ètica, la legalitat i els valors de la convivència social.
 • CG8 : Ser capaç de destriar la informació contradictòria i d'elaborar un judici crític sobre aquesta.
 • CG9 : Saber preparar i comunicar casos, problemes o situacions i de plantejar i defensar possibles solucions, mitjançant diverses tècniques d'exposició (oral, escrita, presentacions, etc.).

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Tenir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibiliten aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant, a la qual s'enfronten els advocats per a evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats o l'exercici professional davant tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament.
 • CE10 : Desenvolupar destreses i habilitats per a elegir l'estratègia correcta per a defensar els drets dels clients, tenint en compte les exigències dels diversos àmbits de la pràctica professional.
 • CE13 : Saber exposar oralment i per escrit fets i extraure'n argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari a qui s'adrecen i, si cal, d'acord amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 • CE14 : Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.
 • CE15 : Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals que faciliten l'exercici de la professió d'advocat en les relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.
 • CE2 : Conèixer les tècniques dirigides a esbrinar i establir els fets en els diversos tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
 • CE3 : Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
 • CE4 : Conèixer les diverses tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.
 • CE8 : Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre els tipus contractuals i les clàusules més complexes.
 • Aplicar i analitzar el contingut i l'estructura dels contractes mitjançant la redacció i interpretació.
 • Comprendre i aplicar el procediment d'inscripció registral immobiliari.
 • Comprendre i aplicar el dret de danys.
 • Conéixer i aplicar les accions en supòsits d'arrendaments urbans i propietat horitzontal.
 • Comprendre i aplicar els règims econòmics matrimonials, el funcionament i la liquidació.
 • Comprendre, analitzar i aplicar els tipus de capitulacions matrimonials.
 • Comprendre, analitzar i aplicar els tipus de testament i el contingut.
 • Comprendre i aplicar la partició de l'herència.
 • Comprendre i aplicar els mecanismes de la successió mortis causa i els títols successoris.
 • Identificar els problemes particulars que es presenten en la pràctica en els litigis als nostres tribunals, referits a situacions privades internacionals.
 • Procedir eficaçment en la recerca i ús de les fonts legals i jurisprudencials de dret internacional privat, per a resoldre els problemes particulars de les situacions privades internacionals, utilitzant les tecnologies de la informació i comunicació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

 

 

Dades generals

Codi: 12331
Professor/a responsable:
BERENGUER ALBALADEJO, MARIA CRISTINA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET CIVIL
  Àrea: DRET CIVIL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Àrea: DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,2

Estudis en què s'imparteix