Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DEONTOLOGIA PROFESSIONAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

El proceso de enseñanza-aprendizaje de una profesión regulada como la Abogacía debe iniciarse necesariamente con el estudio de su marco jurídico y organizativo. Este es el contexto de la asignatura, cuyo carácter esencialmente cognitivo se complementará posteriormente durante el periodo de prácticas externas, en el que los y las estudiantes tendrán oportunidad de comprobar los problemas deontológicos que surgen en un despacho profesional, adquiriendo con todo ello las competencias necesarias para adoptar las decisiones oportunas.

Hay que tener en cuenta, que el examen de Estado que los estudiantes tengan que realizar como requisito para la colegiación contendrá preguntas tipo test respecto a estas cuestiones.


La asignatura Deontología profesional persigue dar a conocer el Estatuto General y Código Deontológico, los principios éticos que informan la profesión de abogado y el régimen disciplinario que rige el ejercicio de esta profesión; pero sobre todo aspira a que el estudiante sea consciente del papel que los principios éticos estudiados juegan en relación con la “excelencia” en la práctica profesional de la abogacía.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG4 : Contemplar en conjunt i tenir en compte els diversos aspectes i les implicacions en diferents temes de les decisions i opcions adoptades, a més de saber triar o aconsellar les més convenients dins de l'ètica, la legalitat i els valors de la convivència social.
 • CG6 : Ser capaç de prendre decisions individuals i de participar activament en la presa de decisions col·lectives.
 • CG8 : Ser capaç de destriar la informació contradictòria i d'elaborar un judici crític sobre aquesta.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Tenir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibiliten aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant, a la qual s'enfronten els advocats per a evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats o l'exercici professional davant tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament.
 • CE15 : Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals que faciliten l'exercici de la professió d'advocat en les relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.
 • CE5 : Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions de l'advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o l'autoritat pública i entre advocats.
 • CE6 : Conèixer i avaluar les diverses responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional, incloent-hi el funcionament bàsic de l'assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de l'advocat.
 • CE7 : Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a resoldre'ls, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat i preservar la independència de criteri.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer el marc jurídic de l'advocacia: funcions, condicions per a exercir, col·legiació, àmbit territorial de l'exercici, obligacions prèvies.
 • Conéixer les formes jurídiques de l'exercici professional de l'advocacia. Exercici individual, exercici col·lectiu i conseqüències.
 • Conéixer l'estatut fiscal de l'advocat. L'advocat com a contribuent i col·laborador de l'administració tributària.
 • Conéixer els sistemes de previsió social dels advocats. Sistemes d'assegurament de la responsabilitat civil i penal.
 • Ser capaç de prendre decisions sobre l'organització del despatx professional.
 • Saber aplicar les normes jurídiques que incideixen en l'exercici professional.
 • Conéixer l'organització col·legial i les funcions que té.
 • Conéixer els serveis de torn d'ofici i assistència jurídica gratuïta.
 • Conéixer el codi deontològic de l'advocacia.
 • Conéixer els principis de l'ètica professional de l'advocat.
 • Saber ponderar els principis esmentats en les relacions amb els clients, l'administració de justícia i els jutges i la professió i els companys.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

 • Conocer el marco jurídico de la Abogacía: funciones del abogado, condiciones exigibles para el ejercicio, colegiación, ámbito territorial del ejercicio, obligaciones previas al ejercicio.
 • Saber aplicar las normas jurídicas que inciden sobre el ejercicio profesional.
 • Conocer la organización colegial y sus funciones.
 • Conocer los servicios de turno de oficio y asistencia jurídica gratuita
 • Conocer el Código deontológico de la Abogacía.
 • Conocer los principios que informan la ética profesional del abogado.
 • Saber ponderar los referidos principios en las relaciones con
  • a) los clientes,
  • b) la administración de justicia y los jueces y
  • c) la profesión y los compañeros.

 

 

Dades generals

Codi: 12327
Professor/a responsable:
AGUILO REGLA, JOSEP
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Àrea: FILOSOFIA DEL DRET
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: COL·LEGI OFICIAL PROVINCIAL D'ADVOCATS D'ALACANT
  Àrea: COL·LEGI OFICIAL PROVINCIAL D'ADVOCATS D'ALACANT
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,7

Estudis en què s'imparteix