Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EXERCICI PROFESSIONAL I ORGANITZACIÓ COL·LEGIAL BÀSICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Para el ejercicio profesional es necesario dominar no solo la aplicación práctica de los conocimientos jurídicos adquiridos sino también conocer cómo otras disciplinas, como el marketing, la publicidad, los honorarios profesionales, la responsabilidad civil y penal del abogado, la protección de datos, la seguridad digital, las formas de ejercicio y asociación, la previsión social, son imprescindibles para el día a día del abogado.

En esta asignatura, se procura facilitar las fórmulas del saber hacer de la abogacía, para que los que aspiran a serlo en un futuro, puedan iniciar su actividad con las mejores garantías de éxito.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG4 : Contemplar en conjunt i tenir en compte els diversos aspectes i les implicacions en diferents temes de les decisions i opcions adoptades, a més de saber triar o aconsellar les més convenients dins de l'ètica, la legalitat i els valors de la convivència social.
 • CG6 : Ser capaç de prendre decisions individuals i de participar activament en la presa de decisions col·lectives.
 • CG8 : Ser capaç de destriar la informació contradictòria i d'elaborar un judici crític sobre aquesta.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Tenir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibiliten aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant, a la qual s'enfronten els advocats per a evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats o l'exercici professional davant tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament.
 • CE15 : Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals que faciliten l'exercici de la professió d'advocat en les relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.
 • CE5 : Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions de l'advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o l'autoritat pública i entre advocats.
 • CE6 : Conèixer i avaluar les diverses responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional, incloent-hi el funcionament bàsic de l'assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de l'advocat.
 • CE7 : Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a resoldre'ls, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat i preservar la independència de criteri.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer el marc jurídic de l'advocacia: funcions de l'advocat, condicions exigibles per a l'exercici, col·legiació, àmbit territorial de l'exercici, obligacions prèvies a l'exercici.
 • Conèéixer les diverses formes jurídiques de l'exercici professional de l'advocacia. Exercici individual, exercici col·lectiu i conseqüències.
 • Conéixer l'estatut fiscal de l'advocat. L'advocat com a contribuent i com a col·laborador de l'administració tributària.
 • Conéixer els sistemes de previsió social dels advocats. Sistemes d'assegurament de la responsabilitat civil i penal.
 • Ser capaç de prendre decisions sobre l'organització del despatx professional.
 • Saber aplicar les normes jurídiques que incideixen en l'exercici professional .
 • Conéixer l'organització col·legial i les funcions que té.
 • Conéixer els serveis del torn d'ofici i assistència jurídica gratuïta.
 • Conéixer el codi deontològic de l'advocacia.
 • Conéixer els principis de l'ètica professional de l'advocat.
 • Saber ponderar els principis de l'ètica professional en les relacions amb els clients, l'administració de justícia i els jutges i la professió i els companys.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

 

 • Conocer el marco jurídico de la Abogacía: funciones del abogado, condiciones exigibles para el ejercicio, colegiación, ámbito territorial del ejercicio, obligaciones previas al ejercicio.
 • Conocer las distintas formas jurídicas del ejercicio profesional de la Abogacía ejercicio individual y ejercicio colectivo y sus consecuencias.
 • Conocer el estatuto fiscal del abogado. El abogado como contribuyente y como colaborador de la Administración tributaria
 • Conocer los sistemas de previsión social de los abogados. Sistemas de aseguramiento de la responsabilidad civil y penal.
 • Ser capaz de tomar decisiones acerca de la organización del despacho profesional.

 

 

Dades generals

Codi: 12326
Professor/a responsable:
SOLER VILAR, JOSE SANTOS
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: COL·LEGI OFICIAL PROVINCIAL D'ADVOCATS D'ALACANT
  Àrea: COL·LEGI OFICIAL PROVINCIAL D'ADVOCATS D'ALACANT
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix