Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
QUÍMICA DE L'ATMOSFERA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El alumnado tiene conocimientos de las reacciones quimicas y procesos fisico-quimicos  asi como de los principios y técnicas de medida y analíticos. En esta asignatura veran ejemplos de procesos que ocurren en la atmósfera y aplicaciones de principios químicos y físicos a los procesos que tienen lugar en la misma y a los métodos de medida y estudio de la misma.


 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Tenir els coneixements avançats, en diversos camps de la química, que són necessaris per a abordar amb profunditat un problema relacionat amb la química ambiental i sostenible.
 • CG4 : Ser capaç d'interrelacionar coneixements que permeten abordar problemes des de diversos punts de vista i enriquir les solucions.
 • CG5 : Saber interpretar i aplicar els resultats de la recerca química a nivell avançat.
 • CG6 : Conèixer en profunditat la importància i l'interès social i econòmic de la química ambiental i sostenible.

 

Competències transversals

 • CT1 : Tenir habilitats relacionades amb les eines informàtiques, les tecnologies de la informació i la comunicació i l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació).
 • CT2 : Tenir habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Ser capaç d'elaborar i defensar projectes.

 

Competències específiques:>>fonamentals

 • CF10 : Conèixer en profunditat la legislació sectorial vigent en matèria de medi ambient.
 • CF3 : Dominar i ser capaç de desenvolupar i aplicar nous processos analítics a mostres d'interès mediambiental.

 

Competències específiques:>>d'especialització

 • CE20 : Conèixer i saber interpretar l'atmosfera: l'estructura, la composició i els processos fisicoquímics que tenen lloc en les diverses escales possibles.
 • CE21 : Conèixer i saber interpretar els processos i les reaccions que afecten els nivells dels diversos tipus de contaminants químics en l'alta i la baixa atmosfera.
 • CE22 : Saber identificar els problemes ambientals relacionats amb la qualitat de l'aire i les variables que incideixen en aquesta per a triar, així, el sistema més adequat per a millorar-la.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer i saber aplicar el procés analític total emprat en anàlisi de mostres d'interés mediambiental.
 • Conéixer la legislació sectorial vigent en matèria de medi ambient i els mètodes de cerca.
 • Conéixer l'atmosfera: estructura, composició i processos fisicoquímics en les diverses escales possibles.
 • Conéixer els processos i les reaccions que afecten els nivells dels diversos tipus de contaminants químics en l'alta i baixa atmosfera.
 • Identificar els problemes ambientals relacionats amb la qualitat de l'aire i les variables que hi incidisquen, a fi de triar el sistema adequat per a millorar-la.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer la atmósfera y los procesos y reacciones que afectan a los niveles de los distintos tipos de contaminantes químicos en la alta y baja atmósfera,

Los métodos de medida (muestreo y técnica utilizada) de los contaminantes,
Introducir la legislación de calidad del aire y su evolución,

Las herramientas de gestión para mejorarla

 

 

Dades generals

Codi: 45415
Professor/a responsable:
CARRATALA GIMENEZ, ADORACION ASUNCION
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix