Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIRECCIÓ DE PROJECTES DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Un proyecto de Tecnologías y Sistemas de Información se lleva a cabo en un contexto mucho más amplio que en el seno de un departamento de desarrollo de Software, siendo la figura del programador o diseñador de software una pieza más de todos los elementos que intervienen en el mismo. En la práctica, múltiples factores influyen directamente en el éxito o fracaso de un proyecto de TI/SI, desde el alineamiento con la estrategia del negocio hasta aspectos como una correcta planificación temporal del mismo, elección de los recursos humanos y tecnológicos adecuados, estimación acertada de costes, riesgos, etc. Por ello, es imprescindible formar al profesional de las TI/SI con las capacidades necesarias para ser capaz de planificar y gestionar todos los aspectos y recursos que intervengan en el ciclo de vida de un proyecto de TI/SI. Los contenidos de este curso están alineados con los contenidos y prácticas recomendadas en el PMBOK (Project Management Body of Knowledge), propuesto por el PMI (Project Management Institute), ampliamente aceptaqdo como el estándar para la planificación y gestión de proyectos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Capacitat per a aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, a més de la legislació, regulació i normalització de la informàtica.
 • CG2 : Capacitat per a dirigir obres i instal·lacions de sistemes informàtics, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 • CG3 : Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • CG5 : Capacitat per a elaborar, planificar estratègicament, dirigir, coordinar i fer la gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'enginyeria en informàtica, d'acord amb criteris de qualitat i mediambientals.
 • CG6 : Capacitat per a la direcció general, tècnica i de projectes de recerca i per al desenvolupament i la innovació, en empreses i centres tecnològics de l'àmbit de l'enginyeria informàtica.
 • CG7 : Capacitat per a posar en marxa, dirigir i gestionar processos de fabricació d'equips informàtics, amb garantia de la seguretat per a les persones i els béns, la qualitat final dels productes i l'homologació d'aquests.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a integrar tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de l'enginyeria informàtica, amb caràcter generalista i en contextos més amplis i multidisciplinaris.
 • CE2 : Capacitat per a la planificació estratègica, l'elaboració, la direcció, la coordinació i la gestió tècnica i econòmica en els àmbits de l'enginyeria informàtica relacionats, entre altres, amb sistemes, aplicacions, serveis, xarxes, infraestructures o instal·lacions informàtiques i centres o factories de desenvolupament de programari, respectant l'adequat compliment dels criteris de qualitat i mediambientals i en entorns de treball multidisciplinaris.
 • CE3 : Capacitat per a dirigir projectes de recerca, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, amb garantia de la seguretat per a les persones i els béns, la qualitat final dels productes i la homologació d'aquests.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat de pensament creatiu per a desenvolupar mètodes nous i originals.
 • CT2 : Capacitat de liderar un equip format per especialistes de diverses disciplines.
 • CT4 : Capacitat de comunicar-se en contextos internacionals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Comprender los principios básicos para lograr un correcto alineamiento entre la planificación de un proyecto de TI/SI y la estrategia del negocio.

Conocer los fundamentos y las materias abarcadas por la dirección y gestión de proyectos y tener una visión global e integradora de ellas.

Conocer el PMI (Project Management Institute) y su propuesta del PMBOK (Project Management Body Of Knowledge) para la gestión de proyectos.

Estudiar todos los procesos involucrados y sus interrelaciones de todas las áreas de Gestión de proyectos del PMBOK.

Conocer las principales técnicas y herramientas sugeridas por el PMBOK dentro de cada proyecto.

Saber aplicar el PMBOK a un caso real.

Realizar la planificación de un proyecto real aplicando el PMBOK y haciendo uso de herramientas Software.

 

 

Dades generals

Codi: 47006
Professor/a responsable:
TRUJILLO MONDEJAR, JUAN CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix