Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DISPOSITIUS FOTÒNICS I OPTOELECTRÒNICS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Los dispositivos fotónicos y optoelectrónicos forman el elemento fundamental en numerosas
tecnologías ligadas a la telecomunicación y a la energía de gran importancia en la actualidad. Entre
estos dispositivos figuran las guías de onda ópticas, la fibra óptica, diodos emisores de semiconductor,
fotodiodos, células solares, y una amplia gama de elementos adicionales tales como multiplexores,
amplificadores ópticos, moduladores electroópticos,... Así dentro de esta asignatura se abordan tanto
el funcionamiento y características de este tipo de dispositivos como su integración y el
funcionamiento global por un lado de sistemas de comunicaciones ópticas y por otro lado de sistemas
de generación eléctrica basados en células solares.

Se recomienda cursar previa o simultáneamente las asignaturas: 20012 - FUNDAMENTOS ÓPTICOS DE LA INGENIERÍA; 20026 - NORMATIVA Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN; 20038 - PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN II; 46809 - APLICACIONES MULTIDISCIPLINARES DE LAS TELECOMUNICACIONES; 46803 - DISEÑO E INSTALACION DE REDES DE COMUNICACIONES.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT16 : Assimilar amb facilitat tecnologies actuals, gràcies a una formació analítica i crítica suficient.
 • CT3 : Ser capaç de comunicar-se correctament, en els registres oral i escrit, en l'àmbit disciplinar propi.
 • CT4 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT5 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CT6 : Capacitat per a resoldre problemes.
 • CT9 : Tenir capacitat de raonament crític.

 

Competencias específicas:>>Módulo de tecnologías de telecomunicación.

 • CTT14 : Capacitat per a aplicar coneixements avançats de fotònica i optoelectrònica, com també d'electrònica d'alta freqüència.

 

Competències Bàsiques i Generals

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • O1 : Capacitat per a projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria de telecomunicació.
 • O11 : Capacitat per a saber comunicar (de manera oral i escrita) les conclusions, els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • O12 : Tenir habilitats per a l'aprenentatge continuat, autodirigit i autònom.
 • O4 : Capacitat per al modelatge matemàtic, càlcul i simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques d'investigació, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria de telecomunicació i camps multidisciplinaris afins.
 • O8 : Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i mulitidisciplinaris, amb capacitat per a integrar coneixements.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Saber considerar l'ètica i la integritat intel·lectual com a valors essencials de la pràctica professional, a més dels valors d'igualtat.
 • Saber assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • Saber adoptar el mètode científic en el plantejament i la realització de treballs diversos, tant acadèmics com professionals.
 • Ser autocrític en l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • Saber assimilar amb facilitat tecnologies actuals gràcies a una formació analítica i crítica suficient.
 • Saber motivar i tenir motivació per la qualitat i la sostenibilitat.
 • Saber transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic multidisciplinari.
 • Ser responsable en el compliment d'objectius i terminis.
 • Saber treballar en grup.
 • Saber fer front, projectar i resoldre problemes reals de la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • Conéixer i saber aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • Saber gestionar la informació i el coneixement en l'àmbit disciplinar, a més de fer servir com a usuari les eines bàsiques en TIC.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Estudio de los diversos componentes y dispositivos que componen un sistema de comunicaciones
ópticas por fibra óptica, siendo capaz de analizar el funcionamiento global de todo el sistema, así como
de la instrumentación usada para caracterizar este funcionamiento y para la instalación de este tipo de
sistemas de comunicaciones.
Conocer y comprender los efectos físicos que permiten el aprovechamiento de la energía solar junto
con los principios físicos relevantes que afectan al funcionamiento de las células solares, además de
adquirir conocimientos básicos relativos a la caracterización e instalación de células solares.

 

 

Dades generals

Codi: 46807
Professor/a responsable:
PEREZ MOLINA, MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,75
  Crèdits pràctics: 0,45
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 0,75
  Crèdits pràctics: 0,45

Estudis en què s'imparteix