Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
XARXES DE NOVA GENERACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Las Redes de Nueva Generación (Next Generation Networks, NGN) representan una nueva filosofía en el diseño, planificación y mantenimiento de redes de telecomunicaciones. Una NGN es una red que posse las siguientes características:

    - Basada en conmutación de paquetes
    - Separación de las funciones de control, transporte y servicios
    - Interfaces abiertas
    - Integración de servicios
    - Capacidades de banda ancha con Calidad de Servicio end-to-end
    - Integración con las redes actuales
    - Movilidad total
    - Acceso de los usuarios a distintos Proveedores
    - Esquemas variados de identificación de usuarios
    - Servicios unificados y diseñados según la percepción del usuario
    - Convergencia de servicios Fijo-Móvil
    - Acorde con los posibles requisitos regulatorios

La asignatura de Redes de Nueva Generación está relacionada directamente, y por tanto se complementa, con las siguientes asignaturas:

    46803 - DISEÑO E INSTALACIÓN DE REDES DE COMUNICACIONES
    46807 - DISPOSITIVOS FOTÓNICOS Y OPTOELECTRÓNICOS
    46816 - TECNOLOGÍAS DE LAS RADIOCOMUNICACIONES 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Comprendre i expressar-se en un idioma estranger en l'àmbit disciplinar propi.
 • CT11 : Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom.
 • CT16 : Assimilar amb facilitat tecnologies actuals, gràcies a una formació analítica i crítica suficient.
 • CT2 : Ser capaç de gestionar la informació i el coneixement en l'àmbit disciplinar propi i tenir un nivell d'usuari en les eines bàsiques en TIC.
 • CT6 : Capacitat per a resoldre problemes.
 • CT8 : Tenir capacitat per a treballar en equips de la mateixa disciplina o interdisciplinaris.

 

Competencias específicas:>>Módulo de tecnologías de telecomunicación.

 • CTT5 : Capacitat per a dissenyar i dimensionar xarxes de transport, difusió i distribució de senyals multimèdia.
 • CTT6 : Capacitat per a modelar, dissenyar, implantar, gestionar, operar,administrar i mantenir xarxes, serveis i continguts.
 • CTT8 : Capacitat per a realitzar la planificació, la presa de decisions i l'empaquetament de xarxes, serveis i aplicacions, considerant la qualitat del servei, els costos directes i d'operació, el pla d'implantació, la supervisió, els procediments de seguretat, l'escalat i el manteniment, a més de gestionar i assegurar la qualitat en el procés de desenvolupament.
 • CTT9 : Capacitat per a resoldre la convergència, la interoperabilitat i el disseny de xarxes heterogènies amb xarxes locals, d'accés i troncals, a més de la integració de serveis de telefonia, dades, televisió i interactius.

 

Competencias específicas:>>Módulo de gestión tecnológica de proyectos de telecomunicación.

 • CGTP1 : Capacitat per a integrar tecnologies i sistemes propis de l'enginyeria de telecomunicació amb caràcter generalista i en contextos més amplis i multidisciplinaris, com ara bioienginyeria, conversió fotovoltaica, nanotecnologia, telemedicina.
 • CGTP2 : Capacitat per a elaborar, dirigir, coordinar i fer la gestió tècnica i econòmica de projectes sobre sistemes, xarxes, infraestructures i serveis de telecomunicació, incloent-hi la supervisió i coordinació dels projectes parcials de l'obra annexa, les infraestructures comunes de telecomunicació en edificis o nuclis residencials (també els projectes de llar digital), les infraestructures de telecomunicació en transport i medi ambient (amb les corresponents instal·lacions de subministrament d'energia i avaluació de les emissions electromagnètiques i compatibilitat electromagnètica).

 

Competències Bàsiques i Generals

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • O1 : Capacitat per a projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria de telecomunicació.
 • O10 : Capacitat per a aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, així com la legislació, regulació i normalització de les telecomunicacions.
 • O11 : Capacitat per a saber comunicar (de manera oral i escrita) les conclusions, els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • O12 : Tenir habilitats per a l'aprenentatge continuat, autodirigit i autònom.
 • O13 : Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer de telecomunicació.
 • O2 : Capacitat per a la direcció d'obres i instal·lacions de sistemes de telecomunicació, complint la normativa vigent, assegurant la qualitat del servei.
 • O5 : Capacitat per a l'elaboració, planificació estratègica, direcció, coordinació i gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'enginyeria de telecomunicació seguint criteris de qualitat i mediambientals.
 • O8 : Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i mulitidisciplinaris, amb capacitat per a integrar coneixements.
 • O9 : Capacitat per a comprendre la responsabilitat ètica i la deontologia professional de l'activitat de la professió d'enginyer de telecomunicació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber dissenyar i dimensionar xarxes de transport, difusió i distribució de senyals multimèdia.
 • Saber modelar, dissenyar, implantar, gestionar, operar, administrar i mantenir xarxes, serveis i continguts.
 • Conèixer el funcionament i l'organització d'Internet.
 • Saber aplicar les tecnologies i protocols d'Internet de nova generació, a més de les noves arquitectures basades en models de components, programari intermediari i serveis.
 • Saber planificar, prendre decisions i empaquetar xarxes, serveis i aplicacions, considerant la qualitat de servei, els costos directes d'operació, el pla d'implantació, la supervisió, els procediments de seguretat, l'escalat i el manteniment, a més de gestionar i assegurar la qualitat en el procés de desenvolupament.
 • Saber resoldre la convergència, interoperabilitat i el disseny de xarxes heterogènies amb xarxes locals, d'accés i troncals, a més de la integració de serveis de telefonia, dades, televisió i interactius.
 • Saber emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Saber considerar l'ètica i la integritat intel·lectual com valors essencials de la pràctica professional, a més dels valors d'igualtat.
 • Saber assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • Saber adoptar el mètode científic en el plantejament i la realització de treballs diversos, tant acadèmics com professionals.
 • Ser autocrític en l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • Saber assimilar amb facilitat tecnologies actuals, gràcies a la formació analítica i crítica suficient.
 • Saber motivar i tenir motivació per la qualitat i la sostenibilitat.
 • Saber transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic multidisciplinari.
 • Ser responsable en el compliment d'objectius i terminis.
 • Saber treballar en grup.
 • Saber fer front, projectar i resolover problemes reals de la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • Conèixer i saber aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • Saber gestionar la informació i el coneixement en l'àmbit disciplinar, a més de fer servir, com a usuari, les eines bàsiques en TIC.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Los objetivos concretos que persigue el profesorado de la asignatura son los siguientes:

 • Que el alumnado conozca el funcionamiento de las redes de transporte, su contribución, distribución y difusión, tanto terrestre como satelital para señales multimedia.
 • Que el alumnado adquiera conocimientos sobre redes locales, de acceso y troncales en redes de banda ancha y servicios avanzados.
 • Comparativa entre las redes convergentes y heterogéneas. Integración, convergencia e interoperabilidad entre operadores de telecomunicaciones y entre servicios de telefonía, datos, televisión e interactivos. Redes multiservicios.
 • Que el alumnado conozca el funcionamiento de las nuevas redes de acceso móviles.

 

 

Dades generals

Codi: 46804
Professor/a responsable:
BLEDA PEREZ, SERGIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix