Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FI DE MÀSTER

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El trabajo fin de máster constituye la parte final del máster y consiste en la elaboración de un trabajo original bajo la dirección de, al menos, uno de los profesores del máster, no necesariamente de la Universidad de Alicante. El trabajo se referirá a cualquiera de los aspectos abordados en el máster desde un punto de vista de la gestión o la investigación de la pesca.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG0 : Parlar bé en públic.
 • CG1 : Saber integrar coneixements científics i tècnics i aplicar-los críticament.
 • CG10 : Ser hàbil en la preparació de documents de síntesi i exposició i tenir experiència en la preparació i presentació de comunicacions orals i en la defensa pública d'aquestes.
 • CG2 : Tenir capacitat d'autoaprenentatge i de treballar autònomament.
 • CG3 : Saber treballar en grup i propiciar actituds d'intercanvi i col·laboració amb altres estudiants, investigadors i professionals.
 • CG5 : Ser capaç de cercar informació científica o tècnica i tractar-la selectivament.
 • CG6 : Tenir experiència per a aplicar tècniques i metodologies per a aconseguir objectius professionals o de recerca prèviament determinats i saber valorar-ne objectivament la significació dels resultats i les conclusions.
 • CG7 : Tenir experiència en l'anàlisi de resultats o estratègies i en l'elaboració de conclusions que aporten un esclariment dels problemes i puguen comportar-ne la solució.
 • CG8 : Tenir capacitat de resposta davant situacions imprevistes i aptitud per a reorientar-hi l'estratègia si cal.
 • CG9 : Saber comunicar els raonaments i les conclusions propis tant a una audiència general com a un públic especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE20 : Aprendre a desenvolupar projectes de recerca en funció dels problemes particulars, des de l'àmbit tècnic fins a l'institucional.
 • CE37 : Capacitar-se en la cerca d'informació científica o tècnica i en el tractament selectiu d'aquesta.
 • CE38 : Saber planificar el treball per a la millor consecució dels objectius fixats i l'optimització del temps.
 • CE39 : Desenvolupar habilitats de síntesi i exposició de continguts en la preparació de textos científics o tècnics i en la presentació de comunicacions orals.
 • CE40 : Propiciar actituds d'intercanvi i col·laboració amb altres investigadors i professionals i de treball en equip.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, i les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'alumnat ha d'aplicar els coneixements adquirits a la realització d'un projecte d'investigació o de gestió en l'àmbit de la pesca, sota la supervisió d'un director, i haurà de defensar-lo davant d'un tribunal especialitzat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El objetivo es que el estudiante desarrolle un proyecto de investigación y/o gestión de la actividad pesquera en cualquiera de sus facetas

 

 

Dades generals

Codi: 43813
Professor/a responsable:
FORCADA ALMARCHA, AITOR SANTIAGO
Crèdits ECTS: 30,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 3,00
Càrrega no presencial: 27,00

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix