Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DRET MARÍTIM I DIMENSIÓ SOCIOCULTURAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura obligatoria del segundo semestre del primer año del máster

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Saber integrar coneixements científics i tècnics i aplicar-los críticament.
 • CG10 : Ser hàbil en la preparació de documents de síntesi i exposició i tenir experiència en la preparació i presentació de comunicacions orals i en la defensa pública d'aquestes.
 • CG2 : Tenir capacitat d'autoaprenentatge i de treballar autònomament.
 • CG3 : Saber treballar en grup i propiciar actituds d'intercanvi i col·laboració amb altres estudiants, investigadors i professionals.
 • CG5 : Ser capaç de cercar informació científica o tècnica i tractar-la selectivament.
 • CG7 : Tenir experiència en l'anàlisi de resultats o estratègies i en l'elaboració de conclusions que aporten un esclariment dels problemes i puguen comportar-ne la solució.

 

Competències específiques (CE)

 • CE28 : Entendre els principis jurídics que regulen la pesca des de l'àmbit mundial fins al nacional i regional i comprendre l'espai en el qual evoluciona aquest marc legal i els mecanismes d'aplicació i control.
 • CE29 : Comprendre l'activitat pesquera des d'una perspectiva històrica, analitzant-ne l'evolució i dinàmica i valorant-ne la dimensió sociocultural.
 • CE30 : Familiaritzar-se amb el context sociopolític de la pesca, a través del coneixement dels diferents tipus d'organitzacions i associacions de pescadors i de l'anàlisi social de les activitats pesqueres.
 • CE31 : Saber fomentar la participació del sector i altres parts interessades en la definició de polítiques i estratègies de gestió, saber explicar els efectes a llarg termini a les parts implicades en mesures a curt termini i desenvolupar la capacitat de negociar, amb actors d'interessos contraposats, solucions que contribuïsquen a la sostenibilitat.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, i les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Entendre els principis jurídics que regulen la pesca, des de l'àmbit mundial fins al nacional i regional, i comprendre l'espai en què evoluciona aquest marc legal i els mecanismes d'aplicació i control. Comprendre l'activitat pesquera des d'una perspectiva històrica, analitzant-ne l'evolució i dinàmica i valorant-ne la dimensió sociocultural.
 • Estar familiaritzat amb el context sociopolític de la pesca, a través del coneixement dels diversos tipus d'organitzacions i associacions de pescadors i de l'anàlisi social de les activitats pesqueres.
 • Sabrà fomentar la participació del sector i altres parts interessades en la definició de polítiques i estratègies de gestió, saber explicar els efectes a llarg termini a les parts implicades en mesures a curt termini i desenvolupar la capacitat de negociar, amb actors d'interessos contraposats, solucions que contribuïsquen a la sostenibilitat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Entenderá los principios jurídicos que regulan la pesca desde el ámbito mundial al nacional y regional, y comprender el espacio en el que evoluciona este marco legal y los mecanismos de aplicación y control.
Comprenderá la actividad pesquera desde una perspectiva histórica, analizando su evolución y dinámica y valorando su dimensión sociocultural.
Estará familiarizado con el contexto sociopolítico de la pesca a través del conocimiento de los diferentes tipos de organizaciones y asociaciones de pescadores, y del análisis social de las actividades pesqueras.
Sabrá fomentar la participación del sector y otras partes interesadas en la definición de políticas y estrategias de gestión, saber explicar los efectos a largo plazo a las partes implicadas en medidas a corto plazo, y desarrollar la capacidad de negociar con actores de intereses contrapuestos soluciones que contribuyan a la sostenibilidad.

 

 

Dades generals

Codi: 43812
Professor/a responsable:
SANCHEZ LIZASO, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 2,00
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix