Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TEORIA I MODELS D'AVALUACIÓ PESQUERA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura obligatoria de primer año de máster

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Saber integrar coneixements científics i tècnics i aplicar-los críticament.
 • CG3 : Saber treballar en grup i propiciar actituds d'intercanvi i col·laboració amb altres estudiants, investigadors i professionals.
 • CG4 : Saber ser desimbolt en un entorn multidisciplinari i multicultural.
 • CG6 : Tenir experiència per a aplicar tècniques i metodologies per a aconseguir objectius professionals o de recerca prèviament determinats i saber valorar-ne objectivament la significació dels resultats i les conclusions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer els principals problemes vinculats a la gestió de la pesca i l'ús dels recursos marins vius.
 • CE16 : Ser capaç de proposar estratègies de gestió raonades i raonables i saber valorar els avantatges i inconvenients de diverses estratègies de gestió.
 • CE17 : Desenvolupar capacitat per a utilitzar models de simulació per a millorar l'assessorament científic necessari per a optimitzar la gestió.
 • CE2 : Saber caracteritzar els diversos ecosistemes marins explotats i determinar-hi l'impacte de la variabilitat mediambiental.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser en gran part autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer els principals problemes lligats a la gestió de la pesca i a l'ús dels recursos marins vius.
 • Saber caracteritzar els diversos ecosistemes marins explotats i determinar-hi l'impacte de la variabilitat mediambiental.
 • Ser capaç de proposar estratègies de gestió raonades i raonables. Valorar els avantatges i inconvenients de diverses estratègies de gestió.
 • Saber utilitzar models de simulació per a millorar l'assessorament científic necessari per a optimitzar la gestió.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer los principales modelos empleados para evaluar el estado de las poblaciones sometidas a explotación y su uso en el asesoramiento científico para la gestión pesquera

 

 

Dades generals

Codi: 43810
Professor/a responsable:
SANCHEZ LIZASO, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix