Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
POLÍTIQUES PESQUERES APLICADES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura obligatoria de primer año de máster

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG0 : Parlar bé en públic.
 • CG1 : Saber integrar coneixements científics i tècnics i aplicar-los críticament.
 • CG2 : Tenir capacitat d'autoaprenentatge i de treballar autònomament.
 • CG3 : Saber treballar en grup i propiciar actituds d'intercanvi i col·laboració amb altres estudiants, investigadors i professionals.
 • CG4 : Saber ser desimbolt en un entorn multidisciplinari i multicultural.
 • CG6 : Tenir experiència per a aplicar tècniques i metodologies per a aconseguir objectius professionals o de recerca prèviament determinats i saber valorar-ne objectivament la significació dels resultats i les conclusions.
 • CG9 : Saber comunicar els raonaments i les conclusions propis tant a una audiència general com a un públic especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE34 : Analitzar, mitjançant l'estudi de casos, sistemes nacionals de gestió de la pesca a la Mediterrània, a més dels objectius polítics i els instruments aplicats, incidint en les peculiaritats històriques i de desenvolupament que n'han propiciat l'evolució i l'actual estructura.
 • CE35 : Adquirir experiència pràctica en l'anàlisi de conflictes en el sector de la pesca i en el disseny de plans d'actuació per a gestionar-los.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, i les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Analitzar, mitjançant l'estudi de casos, sistemes nacionals de gestió de la pesca al Mediterrani, incidint en les peculiaritats històriques i de desenvolupament que n'han propiciat l'evolució i l'actual estructura.
 • Adquirir experiència pràctica en l'anàlisi de determinats problemes del sector de la pesca i el disseny de plans d'actuació per a gestionar-los.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Qué el estudiante sea capaz de analizar, mediante el estudio de casos, sistemas nacionales de gestión de la pesca en diferentes países, incidiendo en las peculiaridades históricas y de desarrollo que han propiciado su evolución y la actual estructura de las mismas.
Que adquiera experiencia práctica en el análisis de determinados problemas del sector de la pesca y en el diseño de planes de actuación para gestionarlos.

 

 

Dades generals

Codi: 43809
Professor/a responsable:
SANCHEZ LIZASO, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix