Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La segunda parte del Máster, del que esta materia forma parte, supone la iniciación del estudiante en la investigación y la gestión pesquera. Esta materia en concreto le aporta la formación necesaria para que conozca las fuentes de información más relevantes sobre el tema de investigación que ha elegido, los métodos y técnicas aplicables en una investigación en este tema y las bases para planificar el trabajo de investigación. Asimismo, se potencian las aptitudes y actitudes del estudiante para que sea capaz de trabajar y aprender autónomamente, integrar conocimientos, desarrollar su espíritu crítico para que pueda analizar y resolver los problemas que se le plantean, y beneficiarse de la orientación que recibe por parte del tutor y de su inserción en un grupo de trabajo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG0 : Parlar bé en públic.
 • CG1 : Saber integrar coneixements científics i tècnics i aplicar-los críticament.
 • CG2 : Tenir capacitat d'autoaprenentatge i de treballar autònomament.
 • CG5 : Ser capaç de cercar informació científica o tècnica i tractar-la selectivament.
 • CG6 : Tenir experiència per a aplicar tècniques i metodologies per a aconseguir objectius professionals o de recerca prèviament determinats i saber valorar-ne objectivament la significació dels resultats i les conclusions.
 • CG7 : Tenir experiència en l'anàlisi de resultats o estratègies i en l'elaboració de conclusions que aporten un esclariment dels problemes i puguen comportar-ne la solució.
 • CG8 : Tenir capacitat de resposta davant situacions imprevistes i aptitud per a reorientar-hi l'estratègia si cal.
 • CG9 : Saber comunicar els raonaments i les conclusions propis tant a una audiència general com a un públic especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE20 : Aprendre a desenvolupar projectes de recerca en funció dels problemes particulars, des de l'àmbit tècnic fins a l'institucional.
 • CE37 : Capacitar-se en la cerca d'informació científica o tècnica i en el tractament selectiu d'aquesta.
 • CE38 : Saber planificar el treball per a la millor consecució dels objectius fixats i l'optimització del temps.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser en gran part autodirigida o autònoma.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, i les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Estar capacitat per a la cerca d'informació científica o tècnica i el tractament selectiu d'aquesta.
 • Desenvolupar criteris per a definir els objectius d'una investigació o d'un projecte professional.
 • Saber planificar el treball per a la millor consecució dels objectius fixats i l'optimització del temps.
 • Saber integrar coneixements i aprendre a analitzar i contrastar resultats o estratègies.
 • Valorar l'orientació rebuda per a planificar i fer el treball, a més de fomentar el diàleg, l'esperit crític i la capacitat d'integració en un equip de treball.
 • Estar capacitat per a l'autoaprenentatge i el treball autònom.
 • Millorar la capacitat de resposta davant situacions imprevistes i l'aptitud per a reorientar una investigació o un projecte si cal.
 • Adquirir una formació aplicada a un tema específic. Hi ha, en cada cas, uns objectius de formació particulars, segons el tema d'investigació, a fi de proporcionar una major competència en l'especialitat concreta.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El objetivo de la asignatura es que el estudiante sea capaz de plantear un proyecto de investigación original, coherente y riguroso que puede coincidir o no con el que posteriormente desarrollará en su TFM

 

 

Dades generals

Codi: 43805
Professor/a responsable:
FORCADA ALMARCHA, AITOR SANTIAGO
Crèdits ECTS: 15,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 6,00
Càrrega no presencial: 9,00

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix