Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DINÀMICA DE POBLACIONS EXPLOTADES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura obligatoria del primer semestre del primer año del máster

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Saber integrar coneixements científics i tècnics i aplicar-los críticament.
 • CG2 : Tenir capacitat d'autoaprenentatge i de treballar autònomament.
 • CG3 : Saber treballar en grup i propiciar actituds d'intercanvi i col·laboració amb altres estudiants, investigadors i professionals.
 • CG4 : Saber ser desimbolt en un entorn multidisciplinari i multicultural.
 • CG5 : Ser capaç de cercar informació científica o tècnica i tractar-la selectivament.

 

Competències específiques (CE)

 • CE7 : Comprendre les bases teòriques i aplicades de l'ecologia pesquera i de la dinàmica de poblacions.
 • CE8 : Adquirir experiència en l'aplicació de models i d'indicadors per a avaluar estocs de pesca que permeten millorar l'assessorament necessari per a una gestió més eficaç.
 • CE9 : Conscienciar-se de la necessitat de desenvolupar aproximacions d'avaluació d'estocs per a pesqueres multiespecífiques i de múltiples arts de pesca.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser en gran part autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre les bases teòriques i aplicades de l'ecologia pesquera i de la dinàmica de poblacions explotades.
 • Adquirir experiència en l'aplicació de models i d'indicadors per a avaluar estocs de pesca, que permeten millorar l'assessorament necessari per a una gestió més eficaç.
 • Conscienciar-se de la necessitat de desenvolupar aproximacions d'avaluació d'estocs per a pesqueres multiespecífiques i de múltiples arts de pesca que s'adeqüen millor a les condicions mediterrànies.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Los objetivos son que el estudiante conozca los factores que provocan cambios en la abundancia y biomasa de las poblaciones sometidas a explotación y la manera de cuantificarlos

 

 

Dades generals

Codi: 43803
Professor/a responsable:
VALLE PEREZ, CARLOS
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix