Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
COMERÇ PESQUER I TRANSFORMACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura obligatoria de primer año de máster

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Saber integrar coneixements científics i tècnics i aplicar-los críticament.
 • CG2 : Tenir capacitat d'autoaprenentatge i de treballar autònomament.
 • CG5 : Ser capaç de cercar informació científica o tècnica i tractar-la selectivament.

 

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Entendre els mercats de productes de la mar, amb especial èmfasi en el mercat europeu i en els mercats mediterranis, els patrons de variació principals i la regulació a nivell internacional i nacional.
 • CE14 : Conèixer la cadena de distribució dels productes i dominar els conceptes, els components i les fases del màrqueting i l'aplicació específica als productes de la mar, sabent establir estratègies que permeten un aprofitament òptim dels recursos de l'empresa o de les comunitats de pescadors, per a incrementar-ne els beneficis i obtenir avantatges de mercat.
 • CE15 : Aprofundir en les estratègies que comporten un valor afegit per al producte, especialment les relacionades amb la indústria de transformació i les necessitats i tendències d'aquesta, aprofundint en els aspectes relacionats amb la qualitat dels productes.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Entendre els mercats de productes de la mar (especialment l'europeu i els mediterranis), els patrons de variació principals i la regulació a nivell internacional i nacional.
 • Conéixer la cadena de distribució dels productes i dominar els conceptes, els components, les fases del màrqueting i l'aplicació específica als productes de la mar, a més de saber establir estratègies que permeten un aprofitament òptim dels recursos de l'empresa o de les comunitats de pescadors per a incrementar els beneficis i obtindre avantatges de mercat.
 • Aprofundir en les estratègies que aporten valor afegit al producte (especialment les relacionades amb la indústria de transformació, les seues necessitats i tendències) i en els aspectes relacionats amb la qualitat dels productes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Entender los mercados de productos del mar con especial énfasis en el mercado europeo y en los mercados mediterráneos, sus patrones de variación principales y la regulación a nivel internacional y nacional.
Conocer la cadena de distribución de los productos, y dominar los conceptos, componentes y fases del marketing y su aplicación específica a los productos del mar, sabiendo establecer estrategias que permitan un aprovechamiento óptimo de los recursos de la empresa o de las comunidades de pescadores para incrementar los beneficios y obtener ventajas de mercado.
Profundizar en aquellas estrategias que suponen un valor añadido para el producto, especialmente las relacionadas con la industria de transformación, sus necesidades y tendencias, ahondando en los aspectos relacionados con la calidad de los productos.

 

 

Dades generals

Codi: 43802
Professor/a responsable:
SANCHEZ LIZASO, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 0,20
Càrrega no presencial: 2,40

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,7
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,7
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix