Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANÀLISI ESTADÍSTICA I ÚS DE BASES DE DADES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

A partir de los conocimientos estadísticos básicos adquiridos en los gados, se debe ampliar los conocimientos del fundamento de la Estadística y de sus principales métodos aplicables en las pesquerías. Así, aprender a aplicar los conocimientos de Estadística a problemas reales es uno de los principales pilares para ampliar la capacidad de desarrollo de proyectos experimentales del alumnado. Además, conocer las herramientas que permiten resolver esos problemas y adquirir experiencia en el uso de las bases de datos más relevantes a nivel internacional, les ayudará a desarrollar dicha capacidad. Les permitirá identificar de manera correcta las variables y factores bajo estudio, elaborar diseños experimentales adecuados para las hipótesis establecidas y que además permitan optimizar el análisis.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG0 : Parlar bé en públic.
 • CG10 : Ser hàbil en la preparació de documents de síntesi i exposició i tenir experiència en la preparació i presentació de comunicacions orals i en la defensa pública d'aquestes.
 • CG3 : Saber treballar en grup i propiciar actituds d'intercanvi i col·laboració amb altres estudiants, investigadors i professionals.
 • CG4 : Saber ser desimbolt en un entorn multidisciplinari i multicultural.
 • CG5 : Ser capaç de cercar informació científica o tècnica i tractar-la selectivament.
 • CG9 : Saber comunicar els raonaments i les conclusions propis tant a una audiència general com a un públic especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE23 : Conscienciar-se de la importància dels programes d'estadístiques pesqueres dins dels plans de gestió i entendre els vincles que existeixen entre el plantejament de polítiques i estratègies de gestió i les dades necessàries per a facilitar respostes.
 • CE24 : Conèixer els principis estadístics bàsics rellevants per a analitzar dades de pesqueres i familiaritzar-se amb el funcionament del programari informàtic útil en aquestes anàlisis.
 • CE25 : Examinar els diversos tipus de dades, els mètodes per a compilar-les i els elements teòrics del disseny i aplicació dels sistemes estadístics pesquers.
 • CE26 : Familiaritzar-se amb els principis fonamentals del mostreig que tenen un efecte directe sobre la fiabilitat de les estadístiques produïdes.
 • CE27 : Adquirir experiència en l'ús de les bases de dades més rellevants a nivell internacional.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, i les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conscienciar-se de la importància dels programes d'estadístiques pesqueres, dins dels plans de gestió, i entendre els vincles entre el plantejament de polítiques i estratègies de gestió i les dades necessàries per a facilitar respostes.
 • Conéixer els principis estadístics bàsics que són rellevants per a l'anàlisi de dades de pesqueres, i familiaritzar-se amb el funcionament del programari informàtic d'utilitat en aquestes anàlisis.
 • Saber examinar els diversos tipus de dades, els mètodes per a recopilar-los i els elements teòrics del disseny i aplicació dels sistemes estadístics pesquers.
 • Familiaritzar-se amb els principis fonamentals del mostreig que tenen un efecte directe sobre la fiabilitat de les estadístiques produïdes.
 • Adquirir experiència en l'ús de les bases de dades més rellevants a nivell internacional.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Conocer las técnicas básicas del diseño muestral y planificación de los muestreos en el ambiente marino.
 • Conocer los principios estadísticos básicos relevantes para el análisis de datos de pesquerías, y familiarizarse con el funcionamiento del software informático de utilidad en dichos análisis.
 • Examinar los distintos tipos de datos, los métodos para su recopilación y los elementos teóricos del diseño y aplicación de los sistemas estadísticos pesqueros.
 • Adquirir experiencia en el uso de las bases de datos más relevantes a nivel internacional.
 • Conocer la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) a los datos pesqueros.

 

 

Dades generals

Codi: 43800
Professor/a responsable:
FORCADA ALMARCHA, AITOR SANTIAGO
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix