Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
NEGOCI I MERCAT DE L'ECONOMIA CREATIVA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Negocio y Mercado de la Economía Creativa es una materia optativa, de 5 créditos,  para ambos itinerarios de especialización (Dircom y Emprendimiento). Es una asignatura que busca conocer cómo fue y cómo es en la actualidad el Mercado de la Comunicación, el modo en el que se realiza un Plan de Marketing orientado a las II.CC., así como las diferentes modalidades de organización empresarial, estructuras y modelos de II.CC.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat i habilitat per a exercir com a professionals de la comunicació, amb especial atenció a la gestió integral i a la recerca i mesura de l'eficàcia dels processos comunicatius en l'àmbit de les indústries creatives.

 

Competències específiques (CE)

 • CS14 : Comprendre els processos globals de la comunicació dels productes de les indústries creatives emergents, l'estructura, els formats que adopten i les sinergies que s'estableixen entre les tendències en les indústries culturals i creatives, els seus productes i la comunicació amb els públics.
 • CS16 : Capacitat per a prendre decisions en grup, argumentar, escoltar activament, defensar les idees i la gestió del temps d'un projecte de comunicació.
 • CS2 : Habilitat per a adaptar-se als objectius organitzacionals.
 • CS4 : Coneixement de la delimitació conceptual, les característiques, la situació actual i les perspectives de les indústries culturals i creatives.
 • CS6 : Coneixement del funcionament de les organitzacions i del mercat de la comunicació.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Que l'alumnat tinga les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser en gran part autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Que l'alumnat sàpia aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Que l'alumnat siga capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 : Que l'alumnat sàpia comunicar les conclusions i els coneixements propis i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Conocimientos de los fundamentos estratégicos de marketing.
2. Estudio de los métodos y técnicas de planificación estratégica para la toma de decisiones en las áreas de marketing empresarial.
3. Análisis y selección de medios y soportes.
4. Estudio de las estrategias de marketing disponibles para la empresa.
5. Estudio de las metodologías de diseño, implantación, ejecución y control de los planes de marketing de una industria creativa.
6. Conocimiento de los sistemas y metodologías de evaluación de un Plan de Marketing.
7. Conocimiento del Mercado de Comunicación y de las Empresas que operan en él.
8. Análisis y definición de diferentes formas de organización empresarial.

 

 

Dades generals

Codi: 43622
Professor/a responsable:
GONZALEZ DIAZ, CRISTINA
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,4
 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: MARKETING
  Àrea: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,4

Estudis en què s'imparteix