Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HABILITATS PERSONALS ORIENTADES A LA DIRECCIÓ DE LA COMUNICACIÓ EN LES INDÚSTRIES CREATIVES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

En el Máster Oficial Universitario en Comunicación e Industrias Creativas, la asignatura de “Habilidades personales orientadas a la dirección de la comunicación en las industrias creativas” es una asignatura optativa para el itinerario de especialización en gestión y dirección de la comunicación, fundamental para formar en competencias personales a los directivos en dirección de personas, favorecer la conducta emprendedora, dinamizar las relaciones interpersonales, activar actitudes favorables hacia los diferentes miembros del grupo y desarrollar las habilidades necesarias para la gestión adecuada de sus equipos de trabajo, creando de esta manera verdaderos equipos de alto rendimiento en empresas y/o departamentos creativos que destaquen por su motivación, cohesión e implicación.
La asignatura de “Habilidades personales orientadas a la dirección de la comunicación en las industrias creativas” tiene 5 ECTS, es de carácter obligatorio en el Máster para el itinerario 1 de Gestión y Dirección de la comunicación y se imparte en el segundo cuatrimestre del curso.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat i habilitat per a exercir com a professionals de la comunicació, amb especial atenció a la gestió integral i a la recerca i mesura de l'eficàcia dels processos comunicatius en l'àmbit de les indústries creatives.

 

Competències específiques (CE)

 • CS16 : Capacitat per a prendre decisions en grup, argumentar, escoltar activament, defensar les idees i la gestió del temps d'un projecte de comunicació.
 • CS8 : Habilitat per a gestionar la interacció amb altres, desenvolupant la intel·ligència emocional, potenciar l'emprenedoria, desenvolupar el lideratge i resoldre els conflictes derivats del treball cooperatiu.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Que l'alumnat tinga les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser en gran part autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Que l'alumnat sàpia aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Que l'alumnat siga capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 : Que l'alumnat sàpia comunicar les conclusions i els coneixements propis i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

1. Conéixer, identificar i aplicar les habilitats de comunicació.
2. Descriure i explicar les tècniques de lideratge des de la psicologia.
3. Aprendre tècniques per a millorar la comunicació interpersonal i grupal.
4. Conéixer el concepte d'intel·ligència emocional i les aplicacions a entorns organitzacionals.
5. Descriure, explicar i aprendre els processos d'interacció intergrupal en el conflicte i la negociació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objetivos que figuran en la ficha de la asignatura (Verifica):

RA8: El alumno será capaz de desenvolverse adecuadamente en un grupo humano, liderando y gestionando convenientemente las relaciones con otros, en el marco de las funciones que se esperan en un gestor emprendedor de la comunicación de la organización.

RA16: El alumno será capaz de trabajar de forma colaborativa en un proyecto con otras personas y coordinarse con los otros miembros de forma adecuada para conseguir cumplir unos objetivos en un plazo determinado.

Objetivos específicos que el profesor añade:


1. Conocer, identificar y manejar las habilidades de comunicación.
2. Describir y explicar las técnicas de liderazgo desde la psicología.
3. Aprender técnicas para mejorar la comunicación interpersonal y grupal.
4. Conocer el concepto de Inteligencia Emocional y sus aplicaciones en entornos organizacionales.
5. Describir, explicar y aprender los procesos de interacción intergrupal en el conflicto y la negociación.

 

 

Dades generals

Codi: 43606
Professor/a responsable:
PEREZ ESCUDERO, YOLANDA
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: PSICOLOGIA SOCIAL
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix