Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FI DE MÀSTER

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Memoria sistemática y razonada de las condiciones, problemas y soluciones hallados a lo largo del máster y muy especialmente a lo largo de las prácticas externas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Domini dels registres d'especialitat en una llengua estrangera.
 • CE10 : Capacitat per a traduir textos d'especialitat d'un nivell de complexitat alt.
 • CE11 : Domini de les tècniques de documentació avançades.
 • CE12 : Gestió de projectes professionals de traducció.
 • CE13 : Capacitat de treball en equips de caràcter interdisciplinari i en contextos internacionals.
 • CE14 : Domini de la gestió i administració d'empresa i conèixer el mercat de la traducció.
 • CE15 : Capacitat d'intermediació experta en entorns multiculturals.
 • CE16 : Foment del compromís i la defensa dels principis ètics de la comunitat professional.
 • CE2 : Utilització experta d'estratègies retoricopragmàtiques en una llengua estrangera.
 • CE3 : Domini dels registres d'especialitat en la llengua pròpia.
 • CE4 : Utilització experta d'estratègies retoricopragmàtiques en la llengua pròpia.
 • CE5 : Adquisició de competència professional per a la comparació, revisió i edició de textos en la llengua pròpia.
 • CE6 : Domini dels entorns informàtics avançats per a la traducció.
 • CE7 : Domini de les tècniques d'edició avançades.
 • CE8 : Domini del camp del discurs especialitzat.
 • CE9 : Capacitat de sistematització i interpretació científica de les dades.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar els aspectes més rellevants o problemàtics detectats durant les pràctiques preprofessionals.
 • Analitzar aquests aspectes en relació amb el que s'ha aprés durant el curs.
 • Proposar solucions o pautes de comportament acceptables en situacions problemàtiques i justificar-ne la idoneïtat.
 • Reflexionar sobre el mercat laboral.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

a. Identificar los aspectos más relevantes o problemáticos detectados durante las prácticas externas.

b. Analizar dichos aspectos en relación con lo aprendido durante el curso.

c. Proponer soluciones o pautas de comportamiento aceptables en situaciones problemáticas y justificar su idoneidad.

d. Reflexionar sobre el mercado laboral.

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 42457
Professor/a responsable:
GOMEZ GONZALEZ-JOVER, ADELINA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,10
Crèdits pràctics: 0,50
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0,03
  Crèdits pràctics: 0,12
 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,07
  Crèdits pràctics: 0,38
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix