Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTERPRETACIÓ PER ALS ORGANISMES INTERNACIONALS (FRANCÈS-ESPANYOL)

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Práctica sistemática de las modalidades de interpretación que se llevan a cabo ante instituciones y organismos internacionales (ONU, Comisión Europea, Parlamento Europeo, Consejo , etc.). Esta actividad exige un trabajo sistemático de documentación, terminología y conocimiento de los aspectos relevantes de los organismos internacionales, además de muchas horas de práctica en cabina (en la modalidad de interpretación simultánea), de interpretación consecutiva y de enlace.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Domini de les tècniques de documentació avançades.
 • CE12 : Gestió de projectes professionals de traducció.
 • CE15 : Capacitat d'intermediació experta en entorns multiculturals.
 • CE3 : Domini dels registres d'especialitat en la llengua pròpia.
 • CE4 : Utilització experta d'estratègies retoricopragmàtiques en la llengua pròpia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de reconéixer i utilitzar oralment els registres especialitzats (en la llengua estrangera) dels llenguatges jurídic, econòmic i administratiu generats pels organismes internacionals.
 • Reconéixer i utilitzar oralment les estratègies retoricopragmàtiques (en la llengua estrangera) que han d'aplicar-se als diversos gèneres i textos dels organismes internacionals.
 • Ser capaç de reconéixer i utilitzar oralment els registres especialitzats (en la llengua pròpia) dels llenguatges jurídic, econòmic i administratiu generats pels organismes internacionals.
 • Reconéixer i utilitzar oralment les estratègies retoricopragmàtiques (en la llengua pròpia) que han d'aplicar-se als diversos gèneres i textos dels organismes internacionals.
 • Conéixer en profunditat les complexitats del funcionament i l'estructura de les institucions i les organismes d'àmbit internacional i ser capaç d'aplicar-les al treball diari d'intèrpret.
 • Ser capaç d'interpretar en tot tipus de situacions comunicatives generades per les institucions i els organismes d'àmbit internacional, en els registres jurídic, econòmic, administratiu, etc.
 • Dominar de manera efectiva tècniques de documentació avançada i bases de dades terminològiques d'aplicació als organismes internacionals i ser capaç d'aplicar-les al treball diari d'intèrpret.
 • Ser capaç de treballar amb èxit en equips d'interpretació, en les més variades combinacions lingüístiques o temàtiques, en contextos internacionals.
 • Ser capaç de desenvolupar amb èxit tasques de mediació experta entre grups culturals i lingüístics diversos, mitjançant l'ús de la interpretació.
 • Ser capaç de comportar-se d'acord amb els principis ètics de la comunitat professional d'intèrprets i els establits pels organismes internacionals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objetivos generales

1)  Ser capaz de desarrollar con éxito tareas de mediación experta entre grupos culturales y lingüísticos diversos, mediante el uso de la interpretación.

Objetivos conceptuales

1) Conocer en profundidad las complejidades del funcionamiento y la estructura de las instituciones y organismos de ámbito internacional, y ser capaz de aplicarlas al trabajo diario de intérprete.


Objetivos procedimentales

1) Ser capaz de reconocer y utilizar, de manera oral, los registros especializados (en la lengua extranjera) de los lenguajes (jurídico, económico, administrativo, etc.) generados por los organismos internacionales.

2) Reconocer y utilizar, de manera oral, las estrategias retóricopragmáticas (en la lengua extranjera) que han de aplicarse a los diversos géneros y textos generados por los organismos internacionales.

3) Ser capaz de reconocer y utilizar, de manera oral, los registros especializados (en la lengua propia) de los lenguajes (jurídico, económico, administrativo, etc.) generados por los organismos internacionales.

4) Reconocer y utilizar, de manera oral, las estrategias retóricopragmáticas (en la lengua propia) que han de aplicarse a los diversos géneros y textos generados por los organismos internacionales.

5) Ser capaz de interpretar en todo tipo de situaciones comunicativas generadas por las instituciones
y organismos de ámbito internacional (ya se trate de registro jurídico, económico, administrativo, etc.).

6) Dominar de manera efectiva técnicas de documentación avanzada y bases de datos terminológicas de aplicación a los organismos internacionales, y ser capaz de aplicarlas al trabajo diario de intérprete.

7) Ser capaz de trabajar con éxito en equipos de interpretación, en sus más variadas combinaciones lingüísticas o temáticas, en contextos internacionales.

Objetivos actitudinales

1) Ser capaz de comportarse siguiendo los principios éticos de la comunidad profesional de intérpretes y los establecidos por los organismos internacionales.

 

 

Dades generals

Codi: 42446
Professor/a responsable:
TOLOSA IGUALADA, MIGUEL
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix