Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUATGES JURÍDICS COMPARATS (FRANCÈS-ESPANYOL)

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Conocimiento, comprensión y manejo del lenguaje de especialidad jurídico en la lengua extranjera y en la lengua materna de trabajo, con especial énfasis en los elementos discordantes que pudieran inducir a error al traducir documentos especializados del campo jurídico.
Identificación de las características discursivas y estructurales recurrrentes en los géneros textuales propios del ámbito de especialidad en la lengua extranjera de trabajo y aplicación de sus equivalentes en la lengua propia.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Domini dels registres d'especialitat en una llengua estrangera.
 • CE10 : Capacitat per a traduir textos d'especialitat d'un nivell de complexitat alt.
 • CE13 : Capacitat de treball en equips de caràcter interdisciplinari i en contextos internacionals.
 • CE16 : Foment del compromís i la defensa dels principis ètics de la comunitat professional.
 • CE2 : Utilització experta d'estratègies retoricopragmàtiques en una llengua estrangera.
 • CE6 : Domini dels entorns informàtics avançats per a la traducció.
 • CE8 : Domini del camp del discurs especialitzat.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer i comprendre els registres del llenguatge jurídic, econòmic i administratiu en la llengua estrangera.
 • Aplicar estratègies retoricopragmàtiques de comprensió i expressió en la llengua estrangera.
 • Conéixer, comprendre i utilitzar els registres del llenguatge jurídic, econòmic i administratiu en la llengua pròpia.
 • Aplicar estratègies retoricopragmàtiques de comprensió i expressió en la llengua pròpia.
 • Aplicar el coneixement del discurs jurídic, econòmic i administratiu a l'anàlisi, síntesi i comparació de documents en les llengües de treball.
 • Sintetitzar i avaluar, contrastivament, les dades i els conceptes especialitzats dels àmbits jurídic, econòmic i administratiu en les llengües de treball.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • La adquisición de técnicas que capaciten la traducción de textos legales, documentos judiciales, extrajudiciales y jurídicos en general, detectando, en cada caso concreto, la estrategia traductora más conveniente.

 

 

 

Dades generals

Codi: 42433
Professor/a responsable:
NAVARRO BROTONS, MARIA LUCIA
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix