Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TRADUCCIÓ PER A L'EXPORTACIÓ I EL COMERÇ EXTERIOR (FRANCÈS-ESPANYOL)

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Este curso trata de dar respuesta a la traducción de gran parte de los textos escritos presentes en aquellas empresas de carácter internacional o multinacional, o en aquellas empresas que llevan a cabo una estrategia de internacionalización. La propia complejidad de las actividades de exportación o, en general, de comercio exterior, nos lleva a una gran complejidad de textos escritos (de carácter jurídico, económico o administrativo).

En el mundo globalizado, en que se multiplican las empresas de ámbito internacional o multinacional, y por tanto, las relaciones económicas y jurídicas
entre ellas, las empresas necesitan expertos en traducción que sepan operar con profesionalidad en mercados cada vez más internacionalizados,
y que puedan optimizar las estrategias de sus departamentos de exportación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Domini de les tècniques de documentació avançades.
 • CE12 : Gestió de projectes professionals de traducció.
 • CE14 : Domini de la gestió i administració d'empresa i conèixer el mercat de la traducció.
 • CE15 : Capacitat d'intermediació experta en entorns multiculturals.
 • CE3 : Domini dels registres d'especialitat en la llengua pròpia.
 • CE4 : Utilització experta d'estratègies retoricopragmàtiques en la llengua pròpia.
 • CE5 : Adquisició de competència professional per a la comparació, revisió i edició de textos en la llengua pròpia.
 • CE7 : Domini de les tècniques d'edició avançades.
 • CE9 : Capacitat de sistematització i interpretació científica de les dades.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Fomentar el domini dels registres, en la llengua estrangera, del llenguatge jurídic, econòmic i administratiu relatius al comerç exterior i l'exportació.
 • Formar en l'ús expert d'estratègies retoricopragmàtiques, en la llengua estrangera, aplicades al llenguatge jurídic, econòmic i administratiu relatiu al comerç exterior i l'exportació.
 • Fomentar el domini dels registres, en la llengua pròpia, del llenguatge jurídic, econòmic i administratiu relatius al comerç exterior i l'exportació.
 • Formar en l'ús expert d'estratègies retoricopragmàtiques, en la llengua pròpia, aplicades al llenguatge jurídic, econòmic i administratiu relatiu al comerç exterior i l'exportació.
 • Fomentar el coneixement exhaustiu del funcionament i l'estructura de les empreses d'àmbit internacional o multinacional.
 • Formar en la traducció de textos jurídics, econòmics i administratius, d'alt nivell de complexitat, generats per les empreses d'àmbit internacional o multinacional.
 • Fomentar el domini de tècniques de documentació avançada i l'ús de bases de dades terminològiques, generades per les empreses d'àmbit internacional o multinacional.
 • Ser capaç de gestionar projectes professionals en l'àmbit de la traducció per a empreses internacionals o multinacionals.
 • Potenciar la capacitat de treballar en equips de caràcter interdisciplinari i en contextos empresarials d'àmbit internacional o multinacional.
 • Fomentar el compromís actiu amb els principis ètics de la comunitat professional, en els àmbits temàtics i discursius de les empreses internacionals o multinacionals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objetivos específicos:

 • Localizar y utilizar adecuadamente documentación relacionada con el Comercio Internacional (CI).
 • Reconocer y contrastar características y problemas específicos en textos en francés y en español del ámbito del CI.
 • Encontrar soluciones prácticas a problemas concretos en traducciones económicas y comerciales (francés-español).
 • Comparar los sistemas de las dos lenguas para apreciar similitudes y diferencias.
 • Desarrollar actitudes activas y críticas constructivas en el aprendizaje tanto autónomo como colectivo (participación y comunicación).

 

 

Dades generals

Codi: 42424
Professor/a responsable:
NAVARRO BROTONS, MARIA LUCIA
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix