Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TRADUCCIÓ PER A L'EXPORTACIÓ I EL COMERÇ EXTERIOR (ANGLÈS-ESPANYOL)

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 

Este curso trata de dar respuesta a la traducción de textos escritos que están presentes en aquellas empresas de carácter internacional o multinacional, o en aquellas empresas que llevan a cabo una estrategia de internacionalización.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Domini de les tècniques de documentació avançades.
 • CE12 : Gestió de projectes professionals de traducció.
 • CE14 : Domini de la gestió i administració d'empresa i conèixer el mercat de la traducció.
 • CE15 : Capacitat d'intermediació experta en entorns multiculturals.
 • CE3 : Domini dels registres d'especialitat en la llengua pròpia.
 • CE4 : Utilització experta d'estratègies retoricopragmàtiques en la llengua pròpia.
 • CE5 : Adquisició de competència professional per a la comparació, revisió i edició de textos en la llengua pròpia.
 • CE7 : Domini de les tècniques d'edició avançades.
 • CE9 : Capacitat de sistematització i interpretació científica de les dades.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Fomentar el domini dels registres, en la llengua estrangera, del llenguatge jurídic, econòmic i administratiu relatius al comerç exterior i l'exportació.
 • Formar en l'ús expert d'estratègies retoricopragmàtiques, en la llengua estrangera, aplicades al llenguatge jurídic, econòmic i administratiu relatiu al comerç exterior i l'exportació.
 • Fomentar el domini dels registres, en la llengua pròpia, del llenguatge jurídic, econòmic i administratiu relatius al comerç exterior i l'exportació.
 • Formar en l'ús expert d'estratègies retoricopragmàtiques, en la llengua pròpia, aplicades al llenguatge jurídic, econòmic i administratiu relatiu al comerç exterior i l'exportació.
 • Fomentar el coneixement exhaustiu del funcionament i l'estructura de les empreses d'àmbit internacional o multinacional.
 • Formar en la traducció de textos jurídics, econòmics i administratius, d'alt nivell de complexitat, generats per les empreses d'àmbit internacional o multinacional.
 • Fomentar el domini de tècniques de documentació avançada i l'ús de bases de dades terminològiques, generades per les empreses d'àmbit internacional o multinacional.
 • Ser capaç de gestionar projectes professionals en l'àmbit de la traducció per a empreses internacionals o multinacionals.
 • Potenciar la capacitat de treballar en equips de caràcter interdisciplinari i en contextos empresarials d'àmbit internacional o multinacional.
 • Fomentar el compromís actiu amb els principis ètics de la comunitat professional, en els àmbits temàtics i discursius de les empreses internacionals o multinacionals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

1. Objetivos generales 

1.1 Objetivos conceptuales 

-Conocer y comprender los diversos contextos en los que se utiliza la mediación del traductor de textos económicos del subámbito del comercio exterior y la exportación. 

1.2. Objetivos procedimentales 

-Reconocer y aplicar adecuadamente diferentes registros especializados pertenecientes al lenguaje jurídico, económico y administrativo. 

-Reconocer y aplicar conocimientos sobre mecanismos discursivos y de organización textual a la comprensión y expresión de textos especializados del lenguaje jurídico, económico y administrativo. 

-Reconocer y utilizar adecuadamente diferentes registros especializados en la redacción de traducciones del dominio del comercio exterior y la exportación. 

-Reconocer y aplicar conocimientos sobre mecanismos discursivos y de organización textual a la expresión y evaluación de traducciones de textos del comercio exterior y la exportación. 

-Sintetizar conceptos complejos de forma precisa y ordenada en la redacción de traducciones de textos del comercio exterior y la exportación. 

-Aplicar técnicas documentales a la solución de problemas de traducciones de textos del comercio exterior y la exportación. 

-Aplicar una competencia traductora avanzada a la traducción de textos prototípicos del campo de la traducción de textos económicos del subámbito del comercio exterior y la exportación. 

1.3. Objetivos actitudinales 

-Practicar de forma activa el compromiso con los principios éticos de la comunidad profesional en los ámbitos jurídico, económico y administrativo.

 

 

 

Dades generals

Codi: 42423
Professor/a responsable:
BOTELLA TEJERA, CARLA MARIA
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix