Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TRADUCCIÓ PER A PROPIETAT INTEL·LECTUAL ENTRE LA PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA I LA LLENGUA MATERNA (AN

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 

Traducción directa e inversa de textos especializados del ámbito de la propiedad intelectual con aplicación de bases teóricas, terminológicas y documentación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Domini de les tècniques de documentació avançades.
 • CE12 : Gestió de projectes professionals de traducció.
 • CE14 : Domini de la gestió i administració d'empresa i conèixer el mercat de la traducció.
 • CE15 : Capacitat d'intermediació experta en entorns multiculturals.
 • CE3 : Domini dels registres d'especialitat en la llengua pròpia.
 • CE4 : Utilització experta d'estratègies retoricopragmàtiques en la llengua pròpia.
 • CE5 : Adquisició de competència professional per a la comparació, revisió i edició de textos en la llengua pròpia.
 • CE7 : Domini de les tècniques d'edició avançades.
 • CE9 : Capacitat de sistematització i interpretació científica de les dades.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir un domini contrastiu i traductològic alt, pel que fa als registres del llenguatge relatiu a la propietat intel·lectual en la llengua estrangera, aplicable a la traducció de textos de diversos nivells de formalitat i per a diversos tipus de destinataris.
 • Ser capaç de traduir textos relacionats amb la propietat intel·lectual de nivell de complexitat alt.
 • Percebre, i reproduir si escau en la llengua meta, els diversos mecanismes informatius, argumentatius i persuasius de les varietats genèriques de textos relatius a la propietat intel·lectual.
 • Dominar un repertori lèxic i fraseològic mitjà-alt de conceptes relacionats amb la propietat intel·lectual.
 • Actuar en tot moment amb respecte al marc normatiu i el codi deontològic relatiu a la propietat intel·lectual com un dels drets humans.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

4.1. Objetivos generales

4.1.1. Objetivos conceptuales

1. Reconocer y aplicar adecuadamente los registros específicos pertenecientes al lenguaje jurídico, comercial y técnico aplicado a la propiedad intelectual.

4.1.2. Objetivos procedimentales

2. Reconocer y aplicar conocimientos sobre mecanismos discursivos y de organización textual a la comprensión y expresión de textos especializados de la propiedad intelectual.
3. Reconocer y aplicar conocimientos sobre mecanismos discursivos y de organización textual a la expresión y evaluación de traducciones sobre propiedad intelectual.
4. Conocer y comprender los diversos contextos relacionados con la propiedad intelectual en los que ha de intervenir el traductor o el intérprete.
5. Aplicar técnicas documentales a la solución de problemas de traducción sobre propiedad intelectual.

4.1.3. Objetivos actitudinales

6. Conocer las normas deontológicas del campo profesional, y actuar en consecuencia.

 

 

Dades generals

Codi: 42414
Professor/a responsable:
CAMPOS PARDILLOS, MIGUEL ANGEL
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix