Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TRADUCCIÓ PER A L'ÀMBIT ECONÒMIC I COMERCIAL (FRANCÈS-ESPANYOL)

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Traducción directa e inversa de textos especializados en economía, finanzas y comercio, con aplicación de bases teóricas, terminológicas y documentación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Domini de les tècniques de documentació avançades.
 • CE16 : Foment del compromís i la defensa dels principis ètics de la comunitat professional.
 • CE3 : Domini dels registres d'especialitat en la llengua pròpia.
 • CE4 : Utilització experta d'estratègies retoricopragmàtiques en la llengua pròpia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir un domini contrastiu, i traductològic avançat, dels registres del llenguatge econòmic i comercial en la llengua estrangera, aplicable a la traducció de textos de diversos nivells de formalitat i per a diversos tipus de destinataris.
 • Ser capaç de traduir textos econòmics i comercials d'alt nivell de complexitat.
 • Percebre, i reproduir si escau en la llengua meta, els diversos mecanismes informatius, argumentatius i persuasius de les varietats genèriques de textos comercials i econòmics.
 • Adquirir, mitjançant la traducció de textos i les tècniques de documentació, un coneixement mitjà-alt de conceptes econòmics i comercials aplicables a la traducció.
 • Dominar un repertori lèxic i fraseològic mitjà de conceptes econòmics i comercials.
 • Fomentar en tot moment l'estricte compliment de les lleis, normes i codis deontològics dels àmbits comercials, econòmics i financers.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Saber analizar textos originales en función de sus aspectos genéricos y ubicación en internet.
 • Ser capaz de utilizar los motores de búsqueda en función de las posibles necesidades informativas que puedan surgir en una traducción.
 • Ser capaz de trabajar con corpus ad hoc especializados de textos paralelos en función de los textos originales.
 • Saber manejar las posibles aplicaciones informáticas necesarias para cumplir con diversos aspectos de un encargo de traducción profesional.

 

 

 

Dades generals

Codi: 42412
Professor/a responsable:
GALLEGO HERNANDEZ, DANIEL EMILIO
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix