Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TRADUCCIÓ PER A L'ÀMBIT ECONÒMIC I COMERCIAL (ANGLÈS-ESPANYOL)

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Traducción directa e inversa de textos especializados en economía, finanzas y comercio, con aplicación de bases teóricas, terminológicas y documentación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Domini de les tècniques de documentació avançades.
 • CE12 : Gestió de projectes professionals de traducció.
 • CE14 : Domini de la gestió i administració d'empresa i conèixer el mercat de la traducció.
 • CE15 : Capacitat d'intermediació experta en entorns multiculturals.
 • CE3 : Domini dels registres d'especialitat en la llengua pròpia.
 • CE4 : Utilització experta d'estratègies retoricopragmàtiques en la llengua pròpia.
 • CE5 : Adquisició de competència professional per a la comparació, revisió i edició de textos en la llengua pròpia.
 • CE7 : Domini de les tècniques d'edició avançades.
 • CE9 : Capacitat de sistematització i interpretació científica de les dades.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir un domini contrastiu, i traductològic avançat, dels registres del llenguatge econòmic i comercial en la llengua estrangera, aplicable a la traducció de textos de diversos nivells de formalitat i per a diversos tipus de destinataris.
 • Ser capaç de traduir textos econòmics i comercials d'alt nivell de complexitat.
 • Percebre, i reproduir si escau en la llengua meta, els diversos mecanismes informatius, argumentatius i persuasius de les varietats genèriques de textos comercials i econòmics.
 • Adquirir, mitjançant la traducció de textos i les tècniques de documentació, un coneixement mitjà-alt de conceptes econòmics i comercials aplicables a la traducció.
 • Dominar un repertori lèxic i fraseològic mitjà de conceptes econòmics i comercials.
 • Fomentar en tot moment l'estricte compliment de les lleis, normes i codis deontològics dels àmbits comercials, econòmics i financers.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

OBJETIVOS CONCEPTUALES

 • Conocer y comprender los diversos contextos en los que se utiliza la mediación del traductor de textos económicos, comerciales y financieros.

OBJETIVOS PROCEDIMENTALES

 • Reconocer y aplicar adecuadamente diferentes registros especializados pertenecientes al lenguaje económico, comercial y financiero. 
 • Reconocer y aplicar conocimientos sobre mecanismos discursivos y de organización textual a la comprensión y expresión de textos especializados del lenguaje económico, comercial y financiero. 
 • Reconocer y utilizar adecuadamente diferentes registros especializados en la redacción de traducciones del dominio económico, comercial y financiero. 
 • Reconocer y aplicar conocimientos sobre mecanismos discursivos y de organización textual a la expresión y evaluación de traducciones de textos de la economía, el comercio y las finanzas. 
 • Sintetizar conceptos complejos de forma precisa y ordenada en la redacción de traducciones de textos de la economía, el comercio y las finanzas. 
 • Aplicar técnicas documentales a la solución de problemas de traducciones de textos de la economía, el comercio y las finanzas. 
 • Aplicar una competencia traductora avanzada a la traducción de textos prototípicos del campo de la traducción de textos económicos, comerciales y financieros.

OBJETIVOS ACTITUDINALES

 • Practicar de forma activa el compromiso con los principios éticos de la comunidad profesional en los ámbitos jurídico, económico y administrativo.

 

 

Dades generals

Codi: 42411
Professor/a responsable:
CALVO FERRER, JOSE RAMON
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix