Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TRADUCCIÓ PER ALS ORGANISMES INTERNACIONALS (FRANCÈS-ESPANYOL)

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Este curso se centra en el estudio y sistematización de aquellos aspectos fundamentales de los organismos e instituciones internacionales (tanto de ámbito europeo como supraeuropeo) que son relevantes para la tarea de los traductores que trabajan en ellos como para quieren hacerlo. Se analizarán y traducirán los textos habituales en dichas instituciones (ONU, Comisión Europea, Parlamento Europeo, Tribunal de La Haya, etc.)

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Domini de les tècniques de documentació avançades.
 • CE12 : Gestió de projectes professionals de traducció.
 • CE14 : Domini de la gestió i administració d'empresa i conèixer el mercat de la traducció.
 • CE15 : Capacitat d'intermediació experta en entorns multiculturals.
 • CE3 : Domini dels registres d'especialitat en la llengua pròpia.
 • CE4 : Utilització experta d'estratègies retoricopragmàtiques en la llengua pròpia.
 • CE5 : Adquisició de competència professional per a la comparació, revisió i edició de textos en la llengua pròpia.
 • CE7 : Domini de les tècniques d'edició avançades.
 • CE9 : Capacitat de sistematització i interpretació científica de les dades.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Fomentar el domini dels registres (en la llengua estrangera) del llenguatge jurídic, econòmic i administratiu relatiu als organismes i institucions internacionals.
 • Formar-se en l'ús expert d'estratègies retoricopragmátiques (en la llengua estrangera) aplicades al llenguatge jurídic, econòmic i administratiu relatiu als organismes i institucions internacionals.
 • Fomentar el domini dels registres (en la llengua pròpia) del llenguatge jurídic, econòmic i administratiu relatiu als organismes i institucions internacionals.
 • Formar-se en l'ús expert d'estratègies retoricopragmàtiques (en la llengua pròpia) aplicades al llenguatge jurídic, econòmic i administratiu relatiu als organismes i institucions internacionals.
 • Fomentar el coneixement exhaustiu del funcionament i l'estructura de les institucions i organismes d'àmbit internacional.
 • Formar-se en la traducció de textos jurídics, econòmics i administratius d'alt nivell de complexitat, generats per les institucions i els organismes d'àmbit internacional.
 • Fomentar el domini de tècniques de documentació avançada i l'ús de bases de dades terminològiques generades pels organismes internacionals.
 • Ser capaç de gestionar projectes professionals en l'àmbit de la traducció per a organismes internacionals.
 • Potenciar la capacitat de treballar en equips de caràcter interdisciplinari i en contextos institucionals i internacionals.
 • Fomentar el compromís actiu amb els principis ètics de la comunitat professional, en els àmbits temàtics i discursius dels organismes internacionals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Objetivos conceptuales
-Formar en el manejo experto de estrategias retóricopragmáticas (en la lengua extranjera) aplicadas al lenguaje jurídico, económico y administrativo relativo a los organismos e instituciones internacionales.
-Formar en el manejo experto de estrategias retóricopragmáticas (en la lengua propia) aplicadas al lenguaje jurídico, económico y administrativo relativo a los organismos e instituciones internacionales.
-Fomentar el conocimiento exhaustivo del funcionamiento y estructura de las instituciones y organismos de ámbito internacional.
-Formar en la traducción de textos jurídicos, económicos y administrativos de alto nivel de complejidad, generados por las instituciones y organismos de ámbito internacional.

2. Objetivos procedimentales
-Fomentar el dominio de los registros (en la Lengua extranjera) del lenguaje jurídico, económico y administrativo relativo a los organismos e instituciones internacionales.
-Fomentar el dominio de los registros (en la lengua propia) del lenguaje jurídico, económico y administrativo relativo a los organismos e instituciones internacionales.
-Fomentar el dominio de técnicas de documentación avanzada y el manejo de bases de datos terminológicas generadas por los organismos internacionales.
-Lograr que el alumno sea capaz de gestionar proyectos profesionales en el campo de la traducción para organismos internacionales.

3. Objetivos actitudinales
-Potenciar la capacidad de trabajar en equipos de carácter interdisciplinar y en contextos institucionales e internacionales.
-Fomentar el compromiso activo con los principios éticos de la comunidad profesional en los ámbitos temáticos y discursivos de los organismos internacionales.

 

 

Dades generals

Codi: 42409
Professor/a responsable:
MASSEAU, PAOLA CONCEPTION GINETTE
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix