Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TRADUCCIÓ JURADA (ANGLÈS-ESPANYOL)

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Conocimiento y comprensión de las demandas que plantean los encargos prototípicos de traducción jurada. Aplicación de un proceso profesional de análisis de condicionantes, inferencia de procedimientos y aplicación de la competencia traductora a estos encargos. Sistematización de los condicionantes y las prioridades que imponen los documentos y los encargos de traducción. Evaluación de traducciones juradas profesionales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Domini dels registres d'especialitat en una llengua estrangera.
 • CE10 : Capacitat per a traduir textos d'especialitat d'un nivell de complexitat alt.
 • CE13 : Capacitat de treball en equips de caràcter interdisciplinari i en contextos internacionals.
 • CE16 : Foment del compromís i la defensa dels principis ètics de la comunitat professional.
 • CE2 : Utilització experta d'estratègies retoricopragmàtiques en una llengua estrangera.
 • CE6 : Domini dels entorns informàtics avançats per a la traducció.
 • CE8 : Domini del camp del discurs especialitzat.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Reconéixer i aplicar adequadament diversos registres especialitzats del llenguatge jurídic, econòmic i administratiu.
 • Reconéixer i aplicar coneixements sobre mecanismes discursius i d'organització textual a la comprensió i expressió de textos especialitzats del llenguatge jurídic, econòmic i administratiu.
 • Reconéixer i utilitzar adequadament diversos registres especialitzats en la redacció de traduccions jurades.
 • Reconéixer i aplicar coneixements sobre mecanismes discursius i d'organització textual a l'expressió i avaluació de traduccions jurades.
 • Conéixer i comprendre els diversos contextos en què s'utilitza la mediació del traductor jurat.
 • Sintetitzar conceptes complexos de manera precisa i ordenada en la redacció de traduccions jurades.
 • Aplicar tècniques documentals a la solució de problemes de traducció jurada.
 • Aplicar la competència traductora avançada a la traducció de textos prototípicos de l'àmbit de la traducció jurada.
 • Practicar activament el compromís amb els principis ètics de la comunitat professional en els àmbits jurídic, econòmic i administratiu.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

4.1. Objetivos generales 4.1.1. Objetivos conceptuales 1) Conocer y comprender los diversos contextos en los que se utiliza la mediación del traductor jurado. 4.1.2. Objetivos procedimentales 2) Reconocer y aplicar adecuadamente diferentes registros especializados pertenecientes al lenguaje jurídico, económico y administrativo. 3) Reconocer y aplicar conocimientos sobre mecanismos discursivos y de organización textual a la comprensión y expresión de textos especializados del lenguaje jurídico, económico y administrativo. 4) Reconocer y utilizar adecuadamente diferentes registros especializados en la redacción de traducciones juradas. 5) Reconocer y aplicar conocimientos sobre mecanismos discursivos y de organización textual a la expresión y evaluación de traducciones juradas. 6) Sintetizar conceptos complejos de forma precisa y ordenada en la redacción de traducciones juradas. 7) Aplicar técnicas documentales a la solución de problemas de traducción jurada. 8) Aplicar una competencia traductora avanzada a la traducción de textos prototípicos del campo de la traducción jurada. 4.1.3. Objetivos actitudinales 9) Practicar de forma activa el compromiso con los principios éticos de la comunidad profesional en los ámbitos jurídico, económico y administrativo. 10) Ser consciente y aplicar una perspectiva de género a la traducción, promoviendo el uso de lenguaje inclusivo.

 

 

 

Dades generals

Codi: 42405
Professor/a responsable:
CAMPOS PARDILLOS, MIGUEL ANGEL
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix