Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ORDENAMENTS JURÍDICS COMPARATS (FRANCÈS-ESPANYOL)

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Conocimiento y comprensión de los ordenamientos jurídicos que utilizan las lenguas extranjeras de trabajo.

Conocimiento de sus equivalencias funcionales con los organismos, instituciones y procesos de los ordenamientos que utilizan la lengua materna de trabajo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a traduir textos d'especialitat d'un nivell de complexitat alt.
 • CE11 : Domini de les tècniques de documentació avançades.
 • CE3 : Domini dels registres d'especialitat en la llengua pròpia.
 • CE4 : Utilització experta d'estratègies retoricopragmàtiques en la llengua pròpia.
 • CE6 : Domini dels entorns informàtics avançats per a la traducció.
 • CE9 : Capacitat de sistematització i interpretació científica de les dades.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer i comprendre els registres del llenguatge jurídic, econòmic i administratiu en la llengua estrangera.
 • Aplicar estratègies retoricopragmàtiques en la llengua estrangera.
 • Conéixer i comprendre els registres del llenguatge jurídic, econòmic i administratiu en la llengua pròpia.
 • Aplicar estratègies retoricopragmàtiques en la llengua pròpia.
 • Conéixer el camp temàtic dels discursos jurídic, econòmic i administratiu, a més d'analitzar i sintetitzar-ne els documents.
 • Sintetitzar i avaluar de manera científica les dades i conceptes especialitzats del camp jurídic, econòmic i administratiu.
 • Conéixer i aplicar tècniques de documentació avançades  al camp del discurs jurídic, econòmic i administratiu.
 • Practicar activament el compromís amb els principis ètics de la comunitat professional en els àmbits jurídic, econòmic i administratiu.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 1. Objetivos generales
  1. Conocer y comprender los principales elementos del ordenamiento jurídico francés y español.
  2. Identificar las equivalencias funcionales entre ambos ordenamientos: organismos, instituciones y procedimientos.
 2. Objetivos conceptuales
  1. Conocimiento y comprensión de los registros del lenguaje jurídico, económico y administrativo en la lengua extranjera.
  2. Conocimiento y comprensión de los registros del lenguaje jurídico, económico y administrativo en la lengua propia.
  3. Conocimiento del campo temático del discurso jurídico, económico y administrativo.
  4. Conocimiento de técnicas de documentación avanzadas aplicadas al campo del discurso jurídico, económico y administrativo.
 3. Objetivos procedimentales
  1. Aplicación de las técnicas traductológicas y técnicas de documentación avanzadas.
  2. Estrategias retóricopragmáticas en la lengua extranjera y la lengua propia.
  3. Análisis y síntesis de documentos pertenecientes al campo temático del discurso jurídico, económico y administrativo.
  4. Profundizar en los problemas traductológicos de equivalencia entre ambos ordenamientos jurídicos.
  5. Resolución de casos prácticos en aplicación de los conceptos vistos en la teoría: documentación, terminología, resolución de dudas, toma de decisiones sobre la práctica.
 4. Objetivos actitudinales
  1. Practicar de forma activa el compromiso con los principios éticos de la comunidad profesional en los ámbitos jurídico, económico y administrativo.

 

 

Dades generals

Codi: 42403
Professor/a responsable:
Policastro Ponce, Gisella
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix