Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ORDENAMENTS JURÍDICS COMPARATS (ANGLÈS-ESPANYOL)

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Conocimiento y comprensión de los ordenamientos jurídicos que utilizan la lengua extranjera de trabajo. Conocimiento de sus equivalencias funcionales con los organismos, instituciones y procesos de los ordenamientos que utilizan la lengua materna de trabajo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Domini dels registres d'especialitat en una llengua estrangera.
 • CE10 : Capacitat per a traduir textos d'especialitat d'un nivell de complexitat alt.
 • CE13 : Capacitat de treball en equips de caràcter interdisciplinari i en contextos internacionals.
 • CE16 : Foment del compromís i la defensa dels principis ètics de la comunitat professional.
 • CE2 : Utilització experta d'estratègies retoricopragmàtiques en una llengua estrangera.
 • CE6 : Domini dels entorns informàtics avançats per a la traducció.
 • CE8 : Domini del camp del discurs especialitzat.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer i comprendre els registres del llenguatge jurídic, econòmic i administratiu en la llengua estrangera.
 • Aplicar estratègies retoricopragmàtiques en la llengua estrangera.
 • Conéixer i comprendre els registres del llenguatge jurídic, econòmic i administratiu en la llengua pròpia.
 • Aplicar estratègies retoricopragmàtiques en la llengua pròpia.
 • Conéixer el camp temàtic del discurs jurídic, econòmic i administratiu, a més d'analitzar i sintetitzar-ne els documents.
 • Sintetitzar i avaluar de manera científica les dades i els conceptes especialitzats del camp jurídic, econòmic i administratiu.
 • Conéixer i aplicar tècniques de documentació avançades en l'àmbit del discurs jurídic, econòmic i administratiu.
 • Practicar activament el compromís amb els principis ètics de la comunitat professional en els àmbits jurídic, econòmic i administratiu.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Conocer la estructura socio-jurídica, económica y administrativa que conforman el campo trabajado, las funciones que se asignan a agentes e instituciones, los profesionales que desarrollan sus prácticas productivas en el campo, los procesos que competen a los distintos ámbitos.

- Identificar los registros especializados del lenguaje jurídico, económico y administrativo y aplicarlos adecuadamente.

- Aplicar sus conocimientos sobre mecanismos discursivos y de organización textual a la comprensión de textos especializados del lenguaje jurídico, económico y administrativo.

- Identificar y expresar las características discursivas y estructurales propias a cada género textual del campo de especialidad.

- Analizar y sintetizar textos pertenecientes al campo temático.

- Comparar, seleccionar y reorganizar la información.

- Dominar las técnicas y las fuentes de documentación de los ámbitos de especialidad.

- Aplicar técnicas para la optimización del proceso de documentación especializada.

- Conocer las normas deontológicas del campo profesional.

- Valorar las actuaciones propias y ajenas en función de esas normas.

- Actuar de forma consecuente con la ética profesional.

 

 

Dades generals

Codi: 42402
Professor/a responsable:
GOMEZ GONZALEZ-JOVER, ADELINA
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix