Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CORRECCIÓ I EDICIÓ PROFESSIONAL DE TEXTOS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Parte 1: Recorrido histórico por la evolución del ámbito editorial y análisis del proceso editorial en todas sus facetas y tipologías, haciendo especial hincapié en las formas de edición más recientes.

Parte 2: Análisis del proceso de corrección profesional de textos, desde la recepción de un manuscrito hasta su publicación, con especial incidencia en las cuestiones tipográficas, ortotipográficas, gramaticales y léxicas (terminología). Así mismo se abordará brevemente el reciente fenómeno de la posedicion.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Domini de les tècniques de documentació avançades.
 • CE3 : Domini dels registres d'especialitat en la llengua pròpia.
 • CE4 : Utilització experta d'estratègies retoricopragmàtiques en la llengua pròpia.
 • CE5 : Adquisició de competència professional per a la comparació, revisió i edició de textos en la llengua pròpia.
 • CE6 : Domini dels entorns informàtics avançats per a la traducció.
 • CE7 : Domini de les tècniques d'edició avançades.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Proporcionar als estudiants una visió professional de la correcció i edició de textos per a empreses editorials.
 • Proporcionar bases teòriques sobre el que és la correcció de textos en castellà (ortografia usual i tècnica, gramàtica, terminologia).
 • Formar l'alumnat en l'ús de les eines necessàries per a exercir professionalment com a corrector.
 • Consolidar els coneixements ortotipogràfics en castellà.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objetivos generales 1. Objetivos conceptuales 1.1 Proporcionar a los estudiantes una visión profesional de la edición y corrección de textos para empresas editoriales. 1.2 Proporcionar las bases teóricas sobre lo que es la corrección de textos en español (ortografía usual y técnica, gramática, terminología). 2. Objetivos procedimentales. 2.1 Formarse en el manejo de las herramientas necesarias para ejercer profesionalmente como editor. 2.2 Formarse en el manejo de las herramientas necesarias para ejercer profesionalmente como corrector. 3. Objetivos actitudinales 3.1. Ser consciente del proceso editor y corrector. 3.2. Afianzar los conocimientos ortotipográficos en español.

 

 

Dades generals

Codi: 42400
Professor/a responsable:
VALERO CUADRA, MARIA DEL PINO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix