Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TRADUCCIÓ GENERAL DIRECTA C-A (II): ANGLÉS-ESPANYOL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta assignatura és la segona d'un bloc de tres en matèria de traducció del parell de llengües C-A (anglès-espanyol), i la seua comesa és que els estudiants, que ja es van iniciar en l'assignatura que li antecedeix (Traducció General Directa C-A I) seguisquen aprofundint en els elements que constitueixen el procés traductor, tant des d'una òptica teòrica com a pràctica i profesionalizante, per la qual cosa es continuarà amb el treball iniciat en la primera assignatura i es treballaran els aspectes relacionats amb les llengües de treball, els textos, les estratègies i tècniques de traducció, l'anàlisi d'errors, així com les eines i recursos que s'utilitzen en el dia a dia del traductor (sistemes de memòries de traducció, recursos electrònics, corpus paral·lels, etc.).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4 : Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.11 : Assimilar convencions bàsiques d'escriptura.
 • CE1.12 : Aconseguir estratègies de lectura i escriptura.
 • CE1.13 : Iniciar-se en l'expressió oral i escrita.
 • CE1.14 : Desenvolupar coneixements lingüístics a partir dels elements de contrast.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG2

 • CE2.1 : Utilitzar recursos i aplicacions informàtiques útils per a la traducció (programes gestors de terminologia, memòries de traducció, programes de traducció assistida o automàtica, bases de dades, cercadors, etc.).
 • CE2.2 : Dominar les tècniques de recerca d'informació i documentació.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.1 : Conèixer el funcionament del mercat de la traducció (tipus de traductor, modalitats de traducció, tipus d'encàrrecs, etc.).
 • CE3.3 : Organitzar el treball i dissenyar, gestionar i coordinar projectes de traducció.
 • CE3.4 : Ser capaç de prendre decisions.
 • CE3.5 : Ser capaç d'aprendre amb autonomia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

CONCEPTUALS

 • Aprofundir en els aspectes professionals bàsics.
 • Conèixer els principis metodològics i les estratègies bàsiques del processe traductor.
 • Dominar els elements contrastius fonamentals entre LA LLENGUA ESTRANGERA i l'espanyola.
 • Detectar i resoldre els problemes de traducció que presenten textos escrits de diferent tipologia o gènere (article periodístic, turístic, divulgatiu, etc.).

PROCEDIMENTALS

 • Utilitzar recursos informàtics per a la traducció.
 • Preparar l'alumne per a l'ús de diccionaris i obres de consulta en Internet.
 • Desenvolupar la competència traductora de textos no especialitzats. 
 • Desenvolupar la capacitat de comprensió de textos escrits en LLENGUA ESTRANGERA.
 • Desenvolupar la capacitat d'expressió escrita en llengua espanyola.
 • Desenvolupar la capacitat d'avaluar i revisar traduccions pròpies i d'altres.

ACTITUDINALS

 • Capacitat d'autoaprenentatge i de treball en equip. 
 • Sensibilització per l'activitat de traducció.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Comprendre textos escrits en la llengua C pertanyents a diferents tipologies i identificar els trets lingüístics i de contingut rellevants per a la traducció
2. Aprofundir en els coneixements de la cultura i civilització dels països de llengua C necessaris per a dur a terme la traducció d'un text de contingut no especialitzat.
3. Identificar i analitzar els problemes i errors de traducció més freqüents que planteja la traducció general directa.
4. Aprofundir en l'ús de recursos de consulta i documentació per a la traducció general directa .
5. Conèixer les principals tècniques de traducció i la seua aplicació a diferents situacions comunicatives.
6. Conèixer els aspectes bàsics d'un "projecte de traducció".
7. Conèixer i aplicar els paràmetres d'avaluació dels estàndards de qualitat del sector professional.
8. Aprofundir en els coneixements sobre eines informàtiques de traducció assistida.

 

 

Dades generals

Codi: 32643
Professor/a responsable:
VARGAS SIERRA, CHELO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix