Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FI DE MÀSTER

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Esta assignatura s'inserix en el mòdul IX (Treball Fi de màster) que té com a finalitat la realització d'un projecte d'investigació en què s'apliquen totes les competències i coneixements adquirits en tots els móulos i matèries del Pla d'Estudis

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Analitzar, interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG3 : Interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG5 : Reconèixer la competència i habilitats de l'aprenentatge a nivell individual i grupal.
 • CG8 : Utilitzar les tècniques de comunicació de manera clara i adequada al context social en territoris de risc.
 • CG9 : Entendre el llenguatge i les propostes d'altres especialistes.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre i saber utilitzar conceptes territorials, econòmics, jurídics, estadístics, sociològics i històrics en l'anàlisi del risc.
 • CE2 : Entendre els fenòmens de perillositat natural a diferent escala territorial.
 • CE7 : Preparar, processar, interpretar i presentar dades usant tècniques quantitatives adequades per a l'anàlisi del risc.
 • CE8 : Dissenyar i gestionar projectes d'anàlisis i de propostes per a la reducció del risc i la gestió d'emergències.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de plantejar un projecte de treball i resoldre'l satisfactòriament.
 • Saber analitzar críticament els resultats obtinguts.
 • Fer una memòria que comunique la metodologia i els resultats de manera clara i coherent.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

- Que els alumnos/as siguen capaços de plantejar un projecte de treball i resoldre-ho satisfactòriament.

- Que sàpien analitzar críticament els resultats obtinguts.

- Que elaboren una Memòria que comunique la metodologia i els resultats amb claredat i coherència

 

 

Dades generals

Codi: 38833
Professor/a responsable:
HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 10,80

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA DE LA TERRA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,48
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: GEOGRAFIA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,48
 • Dep.: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Àrea: HISTÒRIA MODERNA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,09
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA HIDRÀULICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02

Estudis en què s'imparteix