Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL DE CAMP EN ANÀLISI D'ESPAIS DE RISC

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Esta asignatura se inserta en el módulo VII (Optatividad) que tiene como finalidad capacitar a los estudiantes a localizar, identificar, delimitar espacios de riesgo; interrelacionar los factores físicos con los humanos y, en definitiva, poner en práctica aspectos trabajado en el resto de las asignaturas de los módulos anteriores, por ello es eminentemente práctica 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Analitzar, interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG6 : Aplicar els coneixements de gestió del risc a la pràctica de la planificació territorial.
 • CG8 : Utilitzar les tècniques de comunicació de manera clara i adequada al context social en territoris de risc.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Entendre els fenòmens de perillositat natural a diferent escala territorial.
 • CE3 : Comprendre la importància d'Interrelacionar el medi físic amb els aspectes socials i econòmics del territori en la gènesi i accentuació de riscos naturals.
 • CE4 : Utilitzar les tecnologies d'informació geogràfica aplicades a la planificació i gestió de riscos naturals.
 • CE5 : Aplicar sistemes d'informació geogràfica i elaborar cartografies de risc natural.
 • CE6 : Utilitzar i aplicar la tècnica del treball de camp a l'anàlisi i diagnòstic d'espais de risc.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar i classificar, en el treball de camp, els tipus de risc analitzats en altres assignatures del Màster.
 • Localitzar i delimitar els espais de risc en l'àrea d'estudi.
 • Explicar els processos que intervenen en el desenvolupament dels riscos que apareguen en l'àrea d'estudi.
 • Interrelacionar els processos amb els elements del medi físic i humà.
 • Usar correctament els instruments d'anàlisi del treball de camp.
 • Exercitar-se a usar i consultar bibliografia i cartografia específica.
 • Desenvolupar habilitats d'anàlisi, síntesi i comunicació en el desenvolupament del treball individual.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

- Identificar y clasificar en el trabajo de campo los distintos tipos de riesgos analizados en otras asignaturas del master.

- Localizar y delimitar los espacios de riesgo en el área de estudio.

- Explicar los procesos que intervienen en el desarrollo de los riesgos que aparezcan en el área de estudio.

- Interrelacionar los procesos con los elementos del medio físico y humano.

- Capacitar al alumno para el  uso correcto de los instrumentos de análisis del trabajo de campo.

- Ejercitar al alumno en el manejo y uso de consulta de bibliografía y cartografía específica.

- Desarrollar habilidades de análisis, síntesis y comunicación en el desarrollo del trabajo individual.

 

 

 

Dades generals

Codi: 38831
Professor/a responsable:
MARCO MOLINA, JUAN ANTONIO
Crèdits ECTS: 1,50
Crèdits teòrics: 0,08
Crèdits pràctics: 0,52
Càrrega no presencial: 0,90

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: GEOGRAFIA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0,08
  Crèdits pràctics: 0,52
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix