Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TÈCNIQUES D'ENGINYERIA HIDRÀULICA PER A L'AVALUACIÓ DELS ESPAIS DE RISC

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació per la Junta de Centre.

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

La asignatura se configura como un materia de carácter tecnológico e instrumental en el contexto de las técnicas de la ingeniería hidráulica e hidrológica que representan la base fundamental de las metodologías de evaluación de los riesgos de inundación, específicamente orientada a la planificación, prevención y medidas de actuación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Analitzar, interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG2 : Prendre decisions i resoldre problemes en territoris de risc.
 • CG3 : Interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG4 : Organitzar i liderar equips multidisclipinaris en la gestió del risc.
 • CG5 : Reconèixer la competència i habilitats de l'aprenentatge a nivell individual i grupal.
 • CG9 : Entendre el llenguatge i les propostes d'altres especialistes.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre i saber utilitzar conceptes territorials, econòmics, jurídics, estadístics, sociològics i històrics en l'anàlisi del risc.
 • CE2 : Entendre els fenòmens de perillositat natural a diferent escala territorial.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Explicar els conceptes bàsics hidrològics i hidràulics.
 • Analitzar les causes de la inundació.
 • Avaluar els riscos d'inundació.
 • Comprendre els càlculs tècnics.
 • Analitzar-ne els resultats.
 • Explicar les actuacions i mesures preventives o pal·liatives que cal aplicar.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Se pretende que los alumnos aprendan las los conceptos básicos de la modelización hidrológica e hidráulica para su aplicación en la evaluación de los riesgos de inundación.

 

 

Dades generals

Codi: 38830
Professor/a responsable:
RODRIGUEZ ROBLES, LUIS
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA HIDRÀULICA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix